k startowej stronje | archiw | impresum | kontakt

njedźela, 23.09.2018 | k dolnoserbskej wersiji

Aktualne přinoški

Słuchanska CD wušła

Slepjanski dialekt sej naposkać

Serbja a lěto 1989

Nalěćo w nazymje

Archiw přinoškow

wobraz

dobre přeća

Žohnowane hody a strowe nowe lěto

Lěto 2007 chila so k swojemu kóncej. Za mnohich bě to wuspěšne lěto. Wjele je so pohibowało - tež w Serbach. Něštožkuli je so šlachćiło, druhe wěcy nic tak jara. dale…

wobraz

Studentski chór a Meja

Hodowny koncert w Radworju

Na swój tradicionalny hodowny koncert přeprošuje chór Meja wšitkich zajimcow wutrobnje dnja 29. decembra 2007 w 17.00 hodź. do Radworskeje wosadneje cyrkwje. dale…

Wubědźowanje wo najrjeńše jutrowne jejko

Sobučinić!

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t. namołwja wšitkich šuleri, młodostnych, wučomnikow a studentow (hač do 24 lět), so na wubědźowanju wo najrjeńše serbske jutrowne jejko 2007 wobdźělić. dale…

wobraz

Přeprošenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

Zjawne posedźenje w Zabrodźe

Přichodnu sobotu, dnja 10. měrca w 9 hodź., wotměje so na žurli gmejnskeho doma w Zabrodźe, Wjesna droha 64, přichodne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny. dale…

wobraz

Před 13. hłownej zhromadźiznu Domowinu

Namołwa do diskusije dźěłowych směrnicow

13. hłowna zhromadźizna Domowiny, kotraž wotměje so dnja 31. měrca w Kulowje, změje tež nadawk wobzamknyć nowe dźěłowe směrnicy. Aktualizowany naćisk dźěłowych směrnicow je so dźensa na internetowej stronje třěšneho zwjazka www.domowina.de wozjewił. dale…

wobraz

Sorabija swjećiła

Prima póstnička

Štóž znaje serbsku korčmičku w Lipsku wě, zo njeje w njej poprawom přewjele městna. Štóž pak tutu "Centrifugu" lěpje znaje wě, zo je móžno, wjace hač sto ludźi do njeje natykać. dale…

wobraz

runjewonline.info - diskusija

Kajki přichod ma katolska njewjesćinska drasta?

- Njeje tutón outfit w swojej starodawnej podobje trochu zastarski?
- Njeměła so njewjesćinska drasta tež trochu modernizować?
- Štó smě dźensa scyła w čestnej njewjesćinskej drasće hić?
- Kotry wliw ma wuwiće towaršnostneho měnjenja wo čestnosći na prašenje katolskeje njewjesćinskeje drasty?

Telko prašenjow – a žana wotmołwa … dale…

wobraz

Nawodźa serbskich institucijow wuradźowali

Bórze 2. wiki za dorost!

W přihotach na 2. wiki za dorost, kotrež wotměja so dnja 28. januara popołdnju w Domje biskopa Bena w Smochćicach, zetkachu so dźensa w Budyšinje načolniki a zastupjerjo serbskich institucijow. dale…

Zbožopřeća

Žohnowane hody!

Redakcija runjewonline.info podźakuje so pola swojich čitarjow a přeje žohnowane a radostne swjate dny. dale…

wobraz

Adwentna zabawa

Hody w Błudnikecach

Štóž pyta w hektice dohodowneho časa chwilku měra a wodychnjenja, tón móže 22. decembra wječor w 20.00 hodź. do Budyskeje Bjesady hić. Lydija Jaworkec čita ze swojich tekstow, kotrež prezentuje pod hesłom: "Hody w Błudnikecach. Pójće sobu do wjeski, kotraž chowa we sebi tójšto błudnych stawiznow." dale…

Přijeće w Berlinje

Serbja we wobłuku "Němska - kraj idejow"

Jednaćel Domowiny Bjarnat Cyž wobdźěli so dźensa w Berlinje na přijeću zwjazkoweho prezidenta Horsta Köhlera za zastupjerjow 365 wubranych městnow, kiž su so wuspěšnje na wubědźowanju „Němska – kraj idejow“ wobdźělili. dale…

wobraz

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

Nowa rada wuzwolena

Na swojim wosebitym posedźenju sobotu, dnja 18. nowembra 2006 wuzwoli 27 přitomnych čłonow Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny serbskich zastupjerjow ze Sakskeje do noweje Rady Załožby za serbski lud za dobu 2007 do 2011. dale…

wobraz

Serbska wikipedija

Skok na hłownu stronu

Njedawno informowaše runjewonline.info wo załoženju syćoweho leksikona "Wikipedija" w serbšćinje. Serbski kompendij wobsahuje mjeztym wjace hač 100 nastawkow a docpě tak skok na hłownu stronu wikipedia.org. dale…

wobraz

Wědomostna konferenca

Wěnowana Ludvíkej Kubje

Opolska uniwersita, Maćica Serbska, Etnologiski wustaw Praskeje uniwersity a pólsko-serbske towarstwo "Pro Lusatia" zarjaduja zhromadnje wědomostnu konferencu "Słowjanski swět we wočach slědźerjow a publicistow 19. a 20. lětstotka". dale…

wobraz

Do diskusije

Ciwilna towaršnosć a serbske samopostajowanje wersus stat

W poslednich dźesać lětach smy wjele zhromadnosće a powšitkowneje mjezsobneje dowěry zhubili. Scyła so Serbja do wšelakich kulturnych kruhow a regionow rozeńdu. dale…

wobraz

Zakład stworjeny

Hornjoserbski online-leksikon

Hornjoserbska wikipedija, swobodny online-leksikon je skónčnje pod samostatnej adresu http://hsb.wikipedia.org/ přistupna. Z tym je jedna z něhdźe 250 oficialnych rěčnych wersijow mjezynarodneje syćoweje encyklopedije. dale…

wobraz

„Strelitzia reginae“ - Afriska kwětka ze serbskim mjenim

Nic pcołki, ale ptaški ju wopłoźiju

Eksotiska wěcejbarwna kwětka mjenujo se „rajownicka“ (nimski: Paradiesvogelblume). Wěcej znata jo wóna snaź z mjenim słowjańskego póchada „Strelitzie“. Strelitzia (serbski grońmy „strělicija“) ma swóju staru domownju w pódpołdnjowej Africe. Wóttam jo se rozšyriła a słuša źinsa k nejwoblubowanjejšym suweniram z kupow Kanarow a Madeira. Tutón tekst eksistuje tež hornjoserbsce! Tu kliknyć! dale…

wobraz

„Strelitzia reginae“ - afriska kwětka ze serbskim mjenom

Nic pčołki, ale ptački ju wopłodźuja

Eksotiska wjacebarbna kwětka mjenuje so „rajownička“ (němsce: Paradiesvogelblume). Wjace znata je wona snadź z mjenom słowjanskeho pochada „Strelitzie“. Strelitzia (serbski prajmy „strělicija“) ma swoju staru domiznu w južnej Africe. Wottam je so rozšěriła a słuša dźensa k najwoblubowanišim suweniram z kupow Kanarow a Madeira. Tekst eksistěrujo teke dolnoserbski. How kliknuś! dale…

wobraz

Šwicarski šuler piše wo Serbach

Slědźenja podpěrać!

Młody Šwicar Patrick Mächler piše tuchwilu před pruwowanjemi wjetše maturitne dźěło. Jako dźěše wo to, sej temu wubrać, rozsudźi so za to, zo přirunuje situaciju Retoromanow, Serbow a Walizičanow. Na prašenje, čehodla je runje mjenowane mjeńšiny wuzwolił, wotmołwi wón: dale…

wobraz

Stejišćo prezidija Domowiny

Mjezsobne (nje)dorozumjenje

Prezidij Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny zetka so 20. 9. 2006 w Budyšinje na wurjadne posedźenje, zo by so zaběrał ze stejišćom „Strach rozdwojenja“, kotrež su štyri čłonske towarstwa medijam sposrědkowali. dale…

wobraz

Regensburgska narěč Benedikta XVI.

Wěra, rozum a uniwersita

Krótki, ze zwiska storhnjeny wurězk narěče bamža Benedikta XVI. na uniwersiće w Regensburgu wubudźi pola mnohich populistow protest. dale…

Poradźena akcija młodostnych

Zwjazanosć z šulu Ćišinskeho

We wobłuku wopomnjenskich zarjadowanjow składnostnje 150. posmjertnych narodnin Jakuba Barta-Ćišinskeho demonstrowaše tež skupina młodostnych za zdźerženje šule, kotraž nosy mjeno basnika. dale…

wobraz

Kubłanski wopyt

Frizojo w Serbach

Jutře wječor zahaji so w Budyšinje tydźenska kubłanska jězba organizacije Frizow ze Schleswig-Holsteina Friisk Foriining. Delegaciju z 22 wosobami nawjeduje Jörgen Jensen Hahn, předsyda Friisk Foriining a čłon Rady Frizow (sekcija sewjer). Jej přisłušetej mjez druhim Lars Harms, čłon předsydstwa Friisk Foriining a čłon krajneho sejma Schleswig-Holsteina za SSW kaž tež Thede Boysen, sekretar mjeńšinoweho sekretariata při Zwjazkowym ministerstwje nutřkowneho. dale…

wobraz

Mysle wo spožčenju narodneho myta

Berlin-Wedding a Łužica

W Berlinje bu tutón tydźeń realna šula „Herbert Hoover“ z němskim narodnym mytom wuznamjenjena. To njewšědne wšak je přičina, za čo su ju wuznamjenili. Mjenujce za to, zo so w tutej šuli jenož hišće němsce rěči. Beno Bělk je sej wo tym swoje mysle činił. dale…

wobraz

Kónc za čěske mustwo

Škoda! Po předkole domoj ...

Tradicionalnje hori so tež wjele Serbow za mustwo našich čěskich susodow. Tež w młodźinskich forumach bě zašłe dny husto čitać: Čěska budźe swětowy mišter! Bohužel z toho ničo njebu. dale…

wobraz

kniha wušła

Kultura, nabožina, region

Zjednoćenje Europy steji hłownje pod hospodarskimi aspektami. Zo njeje to přeco tak, dopokazachu wědomostnicy a studenća, jako so na projekt „Kultura, nabožina, region“ zwažichu. dale…

wobraz

Głowna zgromaźina studentskego towaristwa w Lipsku

Sorabija hyšći (pi)jo

Wałtoru, 13. 6., su se cłonki Lipsčańskeje Sorabije zasej raz na głownu zgromaźinu zmakali. W pśestawce mjazy dwěma graśoma swětowych mejstarstwow, su pśepowědali wšakorake temy. dale…

wobraz

Skóńcnje kompletna

Dolnoserbska wersija runjewonline.info

Jo, lube Dolnoserby a pśijaśele dolnoserbšćiny. Dłujko jo warnowało: Cełu chylu jo był jano źěł našych bokow w toś tej rěcy pśistupny. Něnto ale jo tak daloko: Teke impresum a kontaktny bok z kontaktnymi formularami jo wót źinsajšnego dnja dolnoserbski. Z takim mamy dwě rěcnej wersiji runjewonline.info. dale…

wobraz

Tež na Ukrainje spominali

90. narodniny Jurja Brězana

W junijowym čisle jednoho z najpopularnišich ukrainskich literarnych žurnalow "Kurěr Krywbasu", kotryž wuchadźa w měsće Krywyj Rih, wozjewi so "Щоденник маленької такси" (Dźenik małeho dakla – Hunds Tagebuch) Jurja Brězana w přełožku Boženy Antonjak. dale…

wobraz

Zajimawa konferenca

Serbska rěč w hospodarstwje

Srjedu, 28. smažnika 2006 wotměje so na žurli Budyskeho Serbskeho domu konferenca pod hesłom "Serbska rěč w hospodarstwje". Zaměr połdnjowskeho zarjadowanja je, wobswětlić nałožowanje a wužiwanje serbšćiny w hospodarstwje – nic jenož we Łužicy. dale…

wobraz

Móje mysli

Ně, mój luby

W prjatkowanju serbskeje namšy swětkownego pónjeźela jo gronił faraŕ Cyril Pjech mjazy drugim, až jo za někotarych luźi narěcny problem wšakorake słowa na zachopjeńku pisaś z „w“ abo z „h“ (na pś. wutšoba abo hutšoba) problem pšaweje wěry. dale…

wobraz

Z poradnika fachowego poraźowarja

Do błota padnjona pedagogika

Gano su swěśili w pedagogiskich krejzach jubileum, až jo lětosa 40. raz centralna olympiada serbšćiny. Južo tśi lěta pśed tym su w Dolnej Łužycy take něco wopytali, což jo se derje raźiło: 1964 jo z takim była prědna olympiada dolnoserbskeje rěcy. Gaž su ju pśigótowali, su teke we wšych šulach z dolnoserbskeju rěcu hospitěrowali. Pó jadnej takej hospitaciji jo Pětš Janaš tencas slědujucu rozpšawu napisał: dale…

wobraz

Naprašowanje zakónčene

Wjele wupjelnjenych formularow

Pod hesłom "Serbja w syći" předstaji runjewonline.info njedawno projekt rodźeneje Njebjelčanki Felicitas Šefrichec, kotraž zaběra so w swojim wědomostnym dźěle ze zwučenosćemi serbskich wužiwarjow interneta. Jeje online-naprašowanje je mjeztym zakónčene. dale…

wobraz

Srjódki z narodninskeho swjedźenja

Tysac lět Hodźij

Wulka wosadna wjes Hodźij woswjeći lětsa swoje 1000. narodniny. dale…

wobraz

Mailka z Minnesoty/USA

"Silbermond" – tři rjadownje fanow

"Sym słyšał, zo je skupina "Silbermond" z Budyšina. Su to Serbja? Moji šulerjo su hižo wjele wo Serbach słyšeli a su sej nětko projekt předewzali wo skupinje Silbermond. Woni Ći bórze foto sčinja a pósćelu." Tole piše Brian Rigwald dnja 7. septembra 2005 w mailce zarjadej Domowiny do Budyšina. Mjeztym su wězo tež fota třoch rjadownjow do Budyšina dóšli. Štó je Brian Rigwald a kak je kontaktam do Łužicy a k Serbam přišło? dale…

wobraz

K přihotam swjedźenskeho zarjadowanja

Na česć Ćišinskeho

Serbske Nowiny rozprawjeja w swojim wudaću dnja 11.05.2006 wo posedźenju wjednistwa Zwjazka serbskich wuměłcow z.t. (ZSW), na kotrymž so kritisce k přihotam swjedźenskeho zarjadowanja na česć J. Barta-Ćišinskeho přez Domowinu wuprajichu. dale…

wobraz

Serbska prawopisna korektura

Ł abo W?

»Kak da nětko? Ć abo Č? W abo Ł?« – Někotryžkuli ma swoju lubu nuzu ze serbskim prawopisom. Ćeta pisa so ze smužku, hačrunjež wurjekuje so zwuk na započatku jenak, kaž Č w čert, hdźež so hóčka pisa. Tajkich problemow je kopica. Wulki dźěl z nich hodźi so poměrnje jednorje rozrisać. Za program Open Office eksistuje hižo cyłu chwilu prawopisna korektura za serbšćinu. dale…

wobraz

Štó žada změnu towaršnika za SLA a LND?

Fakty dyrbja fakty wostać

Dnja 23. nowembra 2005 wobjedna Załožbowa rada w Podstupimje pod dypkom 11 dnjoweho porjada prašenje dwójneje funkcije Załožby za serbski lud jako towaršnik wobeju institucijow a zdobom jako spěchowar (pjenjezydawar). Tutu dwójnu funkciju kritizowaše Sakski zličbowanski dwór w poslednej rozprawje ze žadanjom, zo měła so nanajspěšnišo alternatiwne rozrisanje namakać, kiž dwojenje wotstroni. dale…

wobraz

Slepo a wokolinu wotbagrować?

Štóž mjelči, woteda swoje prawo druhim

W Slepjanskim regionje resp. we wosadźe běži tuchwilu naprašowanje, kak wobydlerjo sami přichodne dobywanje wuhla a bližacu so jamu widźa. K tomu su nimo 18 jara konkretnych prašenjow tež kartu do rukow dóstali, w kotrej časowej dobje so jama bliži (hlej karta z dwurěčnym pomjenjowanjom wjeskow). dale…

wobraz

Něšto k zabawje

Lič a widźiš!

Nimale sy so na to zwučił, zo namakaš w swojim mailowym kašćiku někajke hódančko abo hewak wonajku zabawu, kotruž je ći něchtó pósłał. Zwjetša jedna so wo rjećazowe mailki, kotrež so cyłej kopicy ludźi sćelu. A někotryžkuli je tež swojim přećelam dale da, zo bychu wěcku wuspytali. Štóž tajke mailki njedóstawa drje njeje ničo skomdźił. Štóž pak chce so tež raz při ličenju wuspytać – prošu jara! Přelič sćěhowacy nadawk – a dźiwaj so! dale…

wobraz

Serbska kniha w ukrainskim přełožku

Mjaw! – Mikoš mytowany

Dźěćaca kniha njeboh Jurja Brězana „Wulke dyrdomdejstwa małeho kocora“ (LND 1966), kotraž wuńdźe loni w ukrainskim přełožku Boženy Antoniak, dočaka so lětsa wulkeho myta. Na třećich wšoukrainskich knižnych wikach "Bukvycja" wot 6. do 8. jutrownika 2006 w Dnipropetrowsku doby wona w nominaciskej kategoriji „moja prěnja kniha“ jako najrjeńša dźěćaca kniha. dale…

wobraz

Rozmyslowanje

Ma symjo hišće móc, abo smy hižo k pluwam připokazani?

Hač bě to připad, njewěm, ale zawěsće nic. Před dwěmaj tydźenjomaj zazwoni naš regionalny biskop a wuprosy sej serbski tekst po Janje 12, 20-26. Njebě ćežko próstwu spjelnić – ale te słowa wo symjenju wostachu w pomjatku. dale…

wobraz

Institut za sorabistiku so předstaja

Z nowym šatom do syće

Hišće njedawno bě wopytowar internetowych stronow Instituta za sorabistiku w Lipsku konfrontowany z njepřehladnej měšeńcu informacijow. Nětko prezentuje so serbske uniwersitarne kubłanišćo z nowym šatom w syći. Grafisce jednorje a jasnje spřistupnja so studentam, ale tež wšitkim zajimcam, na serweru Lipšćanskeje uniwersity nakopjena wěda. dale…

wobraz

Cuze město dožiwić

Shutka – město Romow

W předpřipowědźenju filma ze samsnym mjenom wot Aleksandarja Manica z lěta 2005 wuwoła so Shutka – njedaloko města Skopje w Makedonskej – jako „hłowne město“ Romow. We wobłuku 1. socialneho dnja w Sakskej 2005, kotryž organizowaše Sakska młodźinska załožba w Drježdźanach zhromadnje ze załožbu „Schüler helfen leben“ w Neumünsteru, nadźěłachu sakscy šulerjo 154.000€. Tute pjenjezy darichu so projektej přez Caritas Essen dale na „Stipendienprogramm für Roma und Bildung durch Straßensozialarbeit in Skopje“ w Makedonskej. dale…

wobraz

Wjele wotewrjenych prašenjow

Park swětoweje etiki w Budyšinje?

Wšitke knježerstwa w Europje spytaja hospodarstwo wožiwić a z tym bjezdźěłnosć pomjeńšić. Politikarjo slubjeja a medije sugerěruja, zo budźe lěpje. W samsnym wokomiku słyšimy, zo te abo tamne předewzaće tysacy dźěłowych městnow zalutuje abo jich fabriki do krajow přepołoži, hdźež je dźěło tuńše. Nowe zawody lědma nastanu, jeli tola, potom z awtomatizowanej produkciju. dale…

wobraz

Nowa mp-trójka

Šulske radijo

Před nimale lětom móžachu sej wopytowarjo našeho online-magacina serbsku słuchohru we formaće mp3 sćahnyć. Nětko dósta redakcija dalši přinošk, kotryž je Regina Korjenkec z Čornec w Sakskim wukubłanskim a wupruwowanskim kanalu (SAEK) w Budyšinje w swójskej režiji produkowała. dale…

wobraz

W Pólskej reaguja

Za šulu Ćišinskeho

Nastupajo rozsudy wokoło serbskeje šulskeje syće počina so w susodnej Pólskej hibać. dale…

wobraz

Čitanski wječork w młodźinskim klubje

Žiwe teksty Jurja Brězana

Dźeń po pohrjebje njeboh spisowaćela Jurja Brězana wotměje so we Wotrowskim młodźinskim klubje Ob origem čitanski wječork. Do rumnosćow něhdyšeje wjesneje šule přeprošuja młodostni sami. dale…

wobraz

Zbytne eksemplary

Šeršeń so hišće njewurojił

Wšo wupadaše za tym, zo su rědke, ćišćane překasancy (insekty) z mjenom »Šeršeń« dawno wupředate (rozprawjachmy). Nětko, něšto měsacow po 131. schadźowance, dóńdźe do redakcije informacija, zo je so tola hišće něšto žadnych eksemplarow namakało. dale…

wobraz

Spisowaćel na prawdu Božu wotešoł

† Jurij Brězan njeboh

Hišće před někotrymi dnjemi sedźachu zastupjerjo serbskich institucijow a towarstwow pola Jurja Brězana a wuradźowachu wo tym, kak měli so jeho dźewjećdźesaćiny wotměć. Spisowaćel pokaza přitomnym hordźe nowu knihu – přełožk serbskich bajkow do němčiny. Bohužel wostanje tute dźěło jedne z poslednich, kotremuž móžeše so Brězan wěnować. W žohnowanej starobje nimale 90 lět je nětko na prawdu Božu wotešoł. dale…

wobraz

Podpisarjow škitać

Zjawny list offline

Redakcija www.runjewonline.info je „Zjawny list wo monopolowej poziciji SN“ najprjedy raz ze syće wzała. Přičina toho je, zo je šefredaktor Serbskich Nowin Benedikt Dyrlich přez swojeho prawiznika a SPD-politikarja Haralda Baumann-Hasske spytał, Jana Hančika nuzować zakazowu deklaraciju (Unterlassungserklärung) podpisać. Jurista hrozy z wjace hač 5000 eurami konwencionalneho chłostanja a dalšimi prawniskimi krokami. dale…

wobraz

K nastawkej „Demontažu njedowolić“ w SN srjedu 1.měrca 2006

Wunošk snadny, škoda wulka!

Rozprawa redaktora SN Alfonsa Wićaza wo zhromadźiznje Zwjazka serbskich wuměłcow, wozjewjena 1.měrca, zawostaja zaćišć, zo mam předwidźanu změnu towaršnika Ludoweho nakładnistwa a ansambla na Domowinu za hubjenu wariantu, kaž předsydstwo Zwjazka wuměłcow tež, kotrež so wyše toho wobroća přećiwo pospytej Domowiny, předsydu ZSW demontować“. dale…

wobraz

Śěžkosći z dorostom

Bubak slědny raz šarił?

Stwórtk, 2. měrca, wjacor w sedymich jo se zasej dolnoserbske młoźińske radijo Bubak na žwale 94,3 wusćełało. Sobotu, 4. měrca, zeger dwanasćich jo wóspjetowanje a pótom móžo se ceły mjasec w seśi słuchaś. W aktualnem wusćełanju zgóniśo něco wó wobsajźenju Serbskego muzeja pśez Japanarjow a cogodla su žeńske lěpše ako muske, a muske lěpše ako žeńske. dale…

wobraz

Lěto kubłanja

Tež studenća su pódla

Lěto 2006 steji pod hesłom "lěto kubłanja". Tež my – studenća pedagogiki – chcemy tutu składnosć wužić a přeprošujemy wšitkich studentow pedagogiki, wučerjow, kubłarjow a dalšich zajimcow na zhromadny diskusijny wječork. dale…

wobraz

Zjawny list

Stejišćo čłonow Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

W minjenym času su so na skomolene wašnje pozdatnje njedemokratiske zwiski a konstitucije wo čłonach najwyšeho gremija Domowiny w serbskich a němskich medijach rysowali, kotrež su pola zastupjerjow politiskich stronow, kaž tež zastupjerjow dźěłarnistwow Ver.di a Němskeho zwjazka žurnalistow (DJV) wopačne asociacije budźili. dale…

wobraz

Wotrowscy młodostni po puću

Camper, camper, camp

Póstnisku wutoru su so Wotrowscy młodostni nawječor na puć podali a po wsy camprowali. Při tym wuspěwachu sej tójšto bleškow toho napoja, do kotrehož je so – směmy-li našemu basnikej Handrijej Zejlerjej wěrić – čert sam zatykał. dale…

wobraz

Klaus a Köhler pokazałoj:

Dwurěčnosć je wažne kubło

Prezident Čěskeje republiki Václav Klaus a Zwjazkowy prezident ZRN Horst Köhler zetkaštaj so wutoru, dnja 28. februara 2006 w Pirnje, zo byštaj sej mysle wo Europje wuměniłoj. Mjez druhim wopytaštaj prěni němsko-čěski gymnazij a wuzběhowaštaj tak wosebje wažnosć dwurěčnosće. dale…

wobraz

prěnje lěto syćoweho magacina

Jedne lěto runjewonline.info

Runje dźensa – 1. měrca – před lětom roznjese so powěsć po Łužicy: Mamy nowy online-magacin! Tójšto ludźi hižo prěni dźeń poskitk přiwza a čitaše nastawki k najwšelakorišim temam. dale…

wobraz

We Wotrowje swjećili

Ruski wječor

Wot młodźinskeho towarstwa Pawka 22. februara 2005 zarjadowany Ruski wječor je so wot młodźiny, ale tež wot srjedźneje generacije derje přiwzał. dale…

wobraz

Bój wo dwurěčne tafle w Korutanskej

Přichod w přichodźe

»Ker iščemo prihodnost v prihodnosti – Dokelž pytamy přichod w přichodźe … přewzamy kmótřistwo za dwurěčne sydlišćowe tafle w Korutanskej«. Pod tutym hesłom je so mjeztym w interneće nimale 30.000 podpismow za připrawjenje tajkich znamjenjow dwurěčnosće w Rakuskej Korutanskej zběrało. dale…

wobraz

Informěruju wukniki wó Serbach

Serbski projekt na TU w Kamjenicy

Pód gronidłom "Serby – co pśinjaso pśichod?" angažěrujo se kupka študańcow Europskich studijow Techniskeje uniwersity w Kamjenicy. Póstarcenje za toś to pśedewześe, kótarež mjenujo se teke na nimske "Serbski-Projekt", jo dała z Dolneje Łužyce póchadajuca Katja Siegojc, něgajšna wuknica Dolnoserbskego gymnaziuma. dale…

wobraz

Póstniski program zahorił

… zaklate fufcich!

20.30 hodź.: Ludźo tołkaja so před Centrifugu, jeničkej serbskej korčmu w Lipsku. W žołtych barbach prezentuje so póstniska rada chemikarjow, w oranžowych košlach su fyzikarjo dóšli. W šotiskej sukničce su hólcy (!) rady skótnych lěkarjow, biologojo su w swojich łastojčich kitlach přišli. dale…

wobraz

Pśeźěłane internetowe boki

Smogorjow: Serbska rěc jo žywa!

Južo žedne mjasece prezentěrujo se błośańska wjas Smogorjow w interneśe. Wót kóńca nowemberja maju boki něnto teke nowe woblico. Glědajśo pód www.schmogrow.de! dale…

wobraz

Brošura serbskim staršim

Předskok dwurěčnych

„Předskok z dwěmaj rěčomaj“ rěka brošura z praktiskimi pokiwami k dwurěčnemu kubłanju, kotraž bu za serbske swójby resp. za serbskich staršich w narodnje měšanym mandźelstwje/partnerstwje spisana. dale…

wobraz

Zajimcy pytani

Štó chce dudy hrać?

Staru serbsku ludowu hudźbu wožiwić, potajkim pozabyte spěwy šěrić, něhdyše wašnje hry na dudach a (serbskich) huslach zaso do ludu přinjesć – to je sej Towarstwo za staru serbsku ludowu hudźbu předewzało. Hišće w januaru přewjedźe dwaj kursaj hry na dudach za započatkarjow a pokročenych. dale…

wobraz

Pytaja swobodneho redaktora

Poskitk MDR

Budyske studijo MDR pyta swobodneho rozhłosoweho redaktora. dale…

wobraz

Hač do 26. februara 2006: Njewšědna wustajeńca w Choćebuzu

Sfalšowani přibohojo Słowjanow

Po słowje zachowana přisaha złotnikarja Jacoba Ernsta Sponholza (1734 – 1809) z Noweho Branibora (Neubrandenburg) swědči wo dostojnym rjemjeslniku města a swěrnym staćanu Mecklenburgskeje: dale…

wobraz

Dalši serbski medij w syći

Rozhlad online

Z prěnim čisłom lěta 2006 je kulturny časopis Rozhlad nětko tež w syći prezentny. dale…

wobraz

Bilanca prědnego lěta

10.000 runjewonline

Wót 1. měrca 2005 jo naš internetowy magacin w seśi. Až do kóńca togo lěta jo se nalicyło dokradnje 9760 woglědowarjow na bokach www.runjewonline.info. dale…

wobraz

Redakcija přeje wšitkim čitarjam

Žohnowane lěto 2006!

dale…

wobraz

Eksklusiwny přednošk dr. Jurja Brankačka

Rěč a mozy ćěšenka

Małe dźěći a ćěšenki wšitkich kulturow swěta rozeznawaja zynki wšěch rěčow swěta. Hdy zhubja tute kmanosće a čehodla? Je wuknjenje wjacorych rěčow problem za mozy abo problem za wokolinu? Kajku rólu hraja geny a kajku wokolina? Ma čłowjek kmanosć za gramatiku w genach? dale…

wobraz

Přednošk w Serbskim instituće

Wušmórnjena serbskosć

19. hodownika 2005 přednošowaše dr. Gero Lietz pod hesłom „Dobristroh abo Freienhufen, Horka abo Wehrkirch?“. Něhdźe 40 zajimcam w sydarni Serbskeho instituta powědaše wo gmejnach a wjesnych dźělach w nowych zwjazkowych krajach, kotrež běchu so w nacionalsocialistiskim času „njegermanskosće dla“ přemjenowali a kotrychž přemjenowanje njeje so hač do dźenšnišeho wjace cofnyło. dale…

wobraz

Runjewonline.info pśedstajony

Nowy casopis w Nowem Casniku

W slědnem mjasecu lěta 2005 jo šefowy casnikar Gregor Wieczorek našomu magacinoju pósćił ceły bok. W pśinosku, kótaryž stoj pód nadpismom Móc interneta k lěpšemu serbskeje rěcy, pišo šefredaktor mj. dr.: dale…

wobraz

Najwjetši leksikon swěta nětko tež serbsce

Serbska Wikipedija

Smy so dočakali! Wikipedija eksistuje nětko tež (hornjo)serbsce. Prěnja wersija je hižo w syći. (Wćipni? Tu!) Přełožił je powjerch přećel Serbow Michał Wolf. dale…

wobraz

Pśechwatanje pśi wótgłosowanju młoźinskego magacina Bubak

Kak buźoš Dolnoserb lěta?

Zachopjeńk nowembra jo młoźinski radijowy magacin BUBAK pśechwatał swójich pśisłucharjow z pšašanim „Chto buźo Dolnoserb lěta 2005?“ Rownocasnje jo MDR (pśedewšym pla Górnoserbow) wuzwólił Handrija Zejlerja (1804–1872) ako njejsławnjejšego Serba. Ale hynac ako pla MDR su dejali te kandidaty pla Bubaka hyšći žywe byś. dale…

Na kromje 131. schadźowanki

Zwjazk serbskich studowacych dźěławosć wožiwił

Zwjazk serbskich studowacych (ZSS) je sobotu dopołdnja w 9.00 hodź. na kofej a całty do Budyskeje „Króny“ přeprosył. dale…

wobraz

Na 131. hornjoserbskej schadźowance

Šeršenje so rojili

Na lětušej 131. schadźowance wuńdźe dalše čisło satiriskeho časopisa Šeršeń. Na starosći mějachu jón – hačrunjež je to po tradiciji nadawk Drježdźanskich – studenća z Lipska. Štóž njeje sej najnowše wudaće w Krónje kupił drje změje nětko swoju lubu nuzu, sej hišće eksemplar wobstarać. dale…

Najsławniši Serb wuzwoleny

Poezija a proza cyle prědku

Skónčnje mamy wotmołwu na prašenje, kotrež běštaj Serbski rozhłós a Wuhladko w zašłych tydźenjach zaso a zaso stajiłoj. Na wčerawšej 131. hornjoserbskej schadźowance w Budyskej „Krónje“ předstajištaj Beno Bělk a Bogna Korjeńkowa přihladowarjam wuslědki akcije. A je zajimawe, kak su Serbja wothłosowali. dale…

wobraz

Serbšćina na Uniwersiće Komenskeho w Bratisławje

Nowy ticket: „Čakaj & wuč!“

Druhdy maš zbožo – a druhdy kusk mjenje. Ja wšak njemóžu so poprawom na swoju fortunu hóršić. Jenož … je rano napoł pjećich, steju wot połnocy něhdźe w njepřijomnej štwórći hewak přećelneho Lwowa na busowym zastanišću a mrěju zymu. dale…

K wotnamakanjam w SLA

Naduty skandal wotwjedźe wot jadra problemow

Zjawna diskusija wo wotnamakanjach w Serbskim ludowym ansamblu, zahajena hižo před měsacami wot Serbskich Nowin a mjeztym wospjet pokročowana wosebje pod hesłom „wadźeńca w Serbach“ na stronach Sakskich nowin je znowa Załožbu za serbski lud scomter jeje direktorom Markom Suchim do srjedźišća kritiki stajiła. Kaž hižo w zańdźenosći dźe přeco zaso wo pozdatne brojenje dawkowych srědkow. Při tym so kritikarjo rady poćahuja na (njezjawne) posedźenje etatowo-financneho wuběrka Sakskeho krajneho sejma. dale…

wobraz

Wědomostna konferenca w Smochćicach

Wjetšiny a mjeńšiny

Budyski Serbski institut z. t., wotrjad Empiriske kulturne slědźenje / ludowěda přewjedźe wot 28. 9. hač do 1. 10. 2005 w Smochćicach konferencu: „Stawizny poćahow. Mjeńšiny – wjetšiny w europskej perspektiwje“. Na interdisciplinarnym mjezynarodnym zjězdźe přednošowachu referenća z tu- a wukraja wo poćahach a problemach mjez mjeńšinami a wjetšinami na najwšelakorišich přikładach z cyłeje Europy. Njeje móžno, wo wšěm tu rozprawjeć, štož je so přednošowało a diskutowało. Skerje hodźa so někotre zaćišće podać. dale…

Što wone je a zamóže?

Kubłanje k hódnotam

W najnowšim čisle (hladajo na kwalitu poskićenych nastawkow bohužel přemało čitaneho) časopisa "Serbska šula" piše Jürgen Schäfer pod rubriku "Teorija a praksa" wo temje, kotraž měła wšitkich tych putać, kotřiž so za kubłanje swojich dźěći zajimuja. dale…

wobraz

Štó je najsławniši Serb?

Poslednje hodźiny wubědźowanja

Hižo za někotre hodźiny zhonimy, koho smy najsławnišeho Serba sčinili. Na Schadźowance w Budyskej krónje je tak daloko! Wćipni? Wuslědki hišće zjawne njejsu. Hišće! dale…

Akcija Serbskeho rozhłósa a WUHLADKA

Wuzwolić a dobyć!

1. Wuzwolće ze sćěhowaceje lisćiny swojich pjeć faworitow!
2. W lisćinje někoho parujeće? Zdźělće to!
3. Swoju top-five, ewentualne dodawki kaž tež mjeno a adresu pósćelće prošu na: serbski-program@mdr.de dale…

wobraz

Diskusijne přinoški wo šulskej awtonomiji

Do serbskich rukow!

Na 4. dnju zachowanja serbskeje šulskeje syće wobdźěli so tójšto ludźi tež na diskusijnym forumje. dale…

wobraz

Knižka w přełožku wušła

Mikoš mjawči ukrainsce

Přełožki ze serbskeje dźěćaceje literatury bywaja na Ukrainje dźeń a popularniše. Wažny podźěl na tym ma Božena Antoniak. Hižo „Myška w mróčelach“ Jěwy-Marje Čornakec namaka w jeje přełožku wulkich a małych lubowarjow.
(runjewonline.info rozprawješe)
Nětko wuńdźe tež Jurja Brězanowa knižka „Wulke dyrdomdejstwa małeho kocora“ (LND 1966) w ukrainskej wersiji. dale…

wobraz

Pjaty lětnik nachwilnje móžny

„Haj“ za Radwor!

Sakske wyše zarjadniske sudnistwo je rozsudźiło, zo smě so w Radworju nachwilnje pjaty lětnik zarjadować! Z tym wotstorči so „hnydomne wuwjedźenje“ rozsuda sakskeho statneho ministerstwa za kultus, doniž so wo skóržbje Radworskeje gmejny njerozsudźi. dale…

Wobdźělnicy foruma na dnju zachowanja serbskeje šulskeje syće:

Serbam awtonomne šulstwo w statnej zamołwitosći

Składnostnje 4. dnja zachowanja serbskeje šulskeje syće pjatk, dnja 2. septembra 2005, w Chrósćicach wupraji so předsyda Domowiny Jan Nuk k perspektiwje serbskeho šulstwa, kotraž rěka serbska kubłanska awtonomija. Něhdźe sto přitomnych na forumje w Chrósčan „Jednoće“ čile wo tematice diskutowaše. dale…

Referat předsydy Domowiny wo šulstwje

Čas je zrały za nowe puće

Předsyda Domowiny přednjese na 4. dnju zachowanja serbskeje šulskeje syće dnja 02.09.2005 w Chrósćicach referat, w kotrymž analyzuje tuchwilny staw serbskeho šulstwa a poda dwě alternatiwje. Jeho mysle, kotrež maja zdobom pohnuwać do rozmyslowanja a produktiwneje diskusije čitaće tu: dale…

Informacija Domowiny na 4. dnju zachowanja šulskeje syće

Staw skóržby staršich přećiwo zawrjenju SSŠ "Jurij Chěžka" Chrósćicy

Z časa Chrósčanskeho zběžka před štyrjomi lětami skorža potrjecheni starši přećiwo zawrjenju Serbskeje srjedźneje šule „Jurij Chěžka” Chrósćicy. Prawiznik Torsten Schmidt staršich juristisce zastupuje. dale…

Młodźinska přiłoha Serbskich Nowin

Dyrbja młodostni prosyć?

Dnja 26. meje wozjewi so w Serbskich Nowinach přinošk sobustawow młodźinskeje redakcije serbskeho dźenika, kotryž je na měrcowskej 12. hłownej zhromadźiznje Domowiny zaklinčał. Diana Korjeńkec a Marko Rjeda w nim nimale ponižnje prosytej wo wjacore drobne polěpšenja na polu młodźinskeho dźěła. Mjez druhim chcyła chětro aktiwna młodźinska redakcija rady nowu, modernišu a čitarskim předstawam bóle wotpowědowacu formu młodźinskeje přiłohi wudawać; w tutym nastupanju su tući entuziasća pječa hižo tójšto (inkluziwnje layouta) podźěłali a přihotowali. Po dlěšim času by so tak zaso kročel do směra natwara falowaceho serbskeho młodźinskeho žurnala sčiniła. Hižo připrajeny start projekta so pak (pječa z financnych přičin) njezwoprawdźi. dale…

wobraz

Šansa za kulturne herbstwo: kultura wjesela

Zwoprawdźić čłowjesku žadosć za ekstasu

Wšitcy pytaja za wulkej ideju. Politikarjo, kotřiž su spóznali, zo ze zapřijećemi z dźěłarničkow wabjenskich agenturow, kaž na přikład „agenda 2010“ abo „dawkowa reforma na piwowym podstawku“, dale njepřińdźeš. Cyrkwinska wyšnosć, kotraž pytnje, zo wičnohospodarsce wusměrjena „nabožina derječuća“ nikoho njezajimuje. Wjednicy wulkich koncernow, kotrymž swita, zo njemóžeš jenož zepěrajo so na „shareholder value“ dołhodobnje wuspěšnje hospodarić. Nic naposledk zastupjerjo kultury, kiž dawno wědźa, zo njeda so zjawnosć hižo z ryzy zabawu zdobyć. dale…

wobraz

Serbski braška so praša

Kak wobchadźamy ze swojej narodnej drastu?

To je běh časa, zo mamy dale mjenje žonow, kotrež wšědnje w serbskej narodnej drasće chodźa. Wězo so wona tola hišće na swjedźenjach dostojnje wužiwa, derje tak! Sym dlěje hač 50 lět braška, a to cyle rady. Mamy dorost, štož je jara chwalobne. dale…

runjewonline – koło čo. II

„zhubjena domizna”

pjatk 24.6., 19.00 hodź. pola Krawčikec w Chrósćicach

Brunica je daloko preč, ale połojca Łužicy je běły blak. Vattenfall přesydlenje derje zapłaći. Tola što je mi abo Vattenfallej abo Domowinje serbska domizna hódna? Hodźi so tajkele něšto docyła wotpłaćić? ... wo wšěm tym a wo wjele wjac dyrbi so rěčeć! dale…

wobraz

Galisku wjesku horjedać nichtó nochce

Łakoma je žiwa!

Zo njesłuša tuta sada do skupiny hołych bladow wopokaza so na Łakomskim swjedźenju wot 10.-12.6.2005. Na swjedźenju knježeše wjesołe a pisane žiwjenje a wjacore stotki młodych a starych z bliska a daloka běchu do małeje galiskeje wsy blisko Choćebuza přichwatali. Ze swjećenjom pokazachu, zo so struchłym myslam so bližaceho wotbagrowanja njepodadźa. Program bě tak pisany, zo njebě chwile za wostudu: dale…

Mysle k nastawkej dr. Měrćina Wałdy

Problem sebjezrozumjenja – nowy strach nacionalizma?

Hižo napis budźe snano někotremužkuli - dźiwajo na politisku situaciju w Europje dźensa a čerpajo z politiskich nazhonjenow poslednich lět - z wótrej prowokaciju. Moje mysle pak njejsu razna wotmołwa na awtora dr. Měrćina Wałdu a jeho přinošk w Rozhledźe w měrcu 2005 „Kak móže serbska identita wobstać“. Měnju pak, zo je dalše wobšěrne přemyslowanje k tutej za nas Serbow bjez dwěla wažnej tematice trěbne a tuž chcu na někotre hesła w nastawku nawjazać z tym, zo swoje mysle podam. dale…

wobraz

Po puću w Sewjernej Koreji

W kraju łžow a sebjewobšudźenja

Dwaj měsacaj mamoj hižo za sobu, moja žona a ja: Po Balkanje, wot Istanbula po wšěch něhdyšich sowjetskich republikach Srjedźneje Azije, potom prěki po Chinje hač do Pekinga. Nětko njech ma naju ŠKODA FABIA tróšku wotpočinka. Wulećimoj sej na tydźeń do Sewjerneje Koreje. Přewjele Serbow drje tu hišće było njeje. Na poslednim wulkim mjezynarodnym podawku, kotryž je kraj dožiwił, poby tu tež njeboh serbski žurnalist Beno Rječka. To bě 1989 na swětowym festiwalu młodźiny. Tehdy dźěše so krajej hišće poměrnje derje. Ale dźensa? dale…

wobraz

Najjužniši dźěl historiskeje Łužicy

Překwapjenka při droze

Chcemy na hród Grabštejn w sewjernych Čechach abo skerje w južnej Łužicy. Historiski region wšak so wo dźensniše statne hranicy mało stara … Kaž so za wćipneho turistu słuša dźemy hnydom k informaciskej tafli wo stawiznach hrodu a wokoliny. Naraz nas nimale „šlag trafi“ … dale…

wobraz

Wo zaměrje runjewonline-diskusijow

Kóždy njech swoju stawiznu powěda

Bóle hač hdy prjedy pyta čłowjek dźensa za identifikaciju, za sebjezrozumjenjom, za něčim, čehož móže so dźeržeć. Jara derje móžachmy tole po smjerći bamža Jana Pawoła II. wobkedźbować. Něhdyši bamž bě jako wosobina fenomen, a to nic jenož za medije. Njeńdźe scyła wo pastoralne abo dogmatiske nastajenja, ale wo jeho charisma, kotryž prudźeše přez wšě nabožne a konfesionelne hranicy. Mnozy činja sej mysle, kak je tónle bamž móhł ludźi a wosebje tež młodostnych takle fascinować. Jedna wotmołwa móhła rěkać: Jan Pawoł II. bě něchtó, kotryž njeje ze swojim charisma jenož za přeswědčiwosć a sprawnosć stał, ale kotryž je z tutej swojej přeswědčenosću tež ludźi chutnje brał. Tak to tež Serbja začuwachu. Žanomu politikarjej so dotal něšto podobneho poradźiło njeje. To rěka, ludźo pytaja za ryzosću, za woprawdźitosću a za něčim bóle přesahowacym hač jenož za zwjeršnymi, so wospjetowacymi podawkami. Za něčim, štož so tak spěšnje njepřetrjeba. Zwjeršnosć a wěste přetrjebane stereotypy wostudźeja. dale…

wobraz

Přełožkaj dźěćaceje literatury do ukrainšćiny

Myška w ukrainskich mróčelach

Mjeztym zo čakaja europscy šlagrowi spěwarjo na Grand-Prix d' Eurovision w Kiewje, přihotuje so tež serbska myška na swój wulki wustup w ukrainskich njebjesach. Hišće w meji ma w literarnej agenturje Пирамида (Pyramida) wuńć přełožk dźěćaceje knižki Jěwy-Marje Čornakec „Myška w mróčelach“. dale…

wobraz

Swoje ludarske wašnje dokumentowali

Parole – a potom?

Hižo chwilku sedźi w Sakskim krajnym sejmje prawicarska strona, kotrejež zapósłancy skedźbnja hłownje ze skandalemi na so. Jich parole namydlichu tež wobydlerjam Łužicy woči. Hesła kaž „Němske dźěło Němcam!“ zaslepichu w času bjezdźěłnosće tež někotrehožkuli Serba. dale…

wobraz

Zajimawa serbska słuchohra [mp3-download]

Hłuboke dohlady

We wobłuku swojeho wukubłanja jako asistentka za medijowy design mějach nadawk swoje domjace dźĕło na jednym polu medijow zhotowić. Rozsud so na serbsku produkciju zwažić njebĕ ćežki, wšako kóždy serbski młodostny wĕ, kak mało wubĕrka mamy. W rozmołwach steješe přeco zaso ideja za serbsku słuchohru. dale…

wobraz

Serbja jako kulturna komunikaciska zhromadnosć

Wuměna mjez podswětami

Nastork za tutón nastawk je diskusija na temu „Serbja a ja” w Haslowskej Bróžni pjatk, dnja 22. jutrownika 2005, kotruž je redakcija runjewonline.info zarjadowała. Prjedy hač wo swojich zaćišćach wo tutym wječoru něšto praju, bych chcyła někotre myslički z runiny sociologije předstajić, kotrež su so we mni na Haslowskim zetkanju wuwili. dale…

Dopis k Haslowskej diskusiji

Wulki zajim za rozestajenje z identitu

dale…

Rozmołwa w „škitanym rumje“

Što nas wočakuje …

dale…

Pawk pyta …

Hesła, rymy, słowne hry – sćel nam swoje namjety

Z jadriwymi a tež zabawnymi serbskimi sloganami, słowami, hrónčkami, wuprajenjemi chcemy pyšić t-shirty, nalěpki, paski za kluče, hornčki etc. dale…

wobraz

Naš aprylski žort: Serbska synchronizacija swětoweho formata

Psycho-thriller „Družka“ („La Demoiselle D´Honneur“)

Po njeličomnych zwrěšćenjach při stworjenju serbskorěčnych hrajnych filmow je so filmowcam wokoło dr. Tonija Bruka tola njewšědny wuspěch poradźił. Při tym wopokazachu so – kaž tak husto w Serbach – přećelske styki, w tymle padźe k prof. Jeanej Kudeli z Parisa, jako přewšo płódne. Kudela a Bruk přeswědčištaj znateho francoskeho režisera Clauda Chabrola, Serbam prawa za synchronizaciju jeho najnowšeho psycho-thrillera „La Demoiselle D´Honneur“ přewostajić. dale…

wobraz

Statistika prěnjeho měsaca

Wjace hač 1600 RUNJEWONLINE-hosći

Žadyn žort a tola zwjeselace: Prěni měsac njewotwisneho serbskeho online-magacina je so minył. Wot 1. hač do 31. měrca wopyta 1639 hosći nowu stronu. RUNJEWONLINE.info móže potajkim wšědnje přerěznje 53 wopytowarjow witać. dale…

wobraz

Z redakcije

Rjane, wočerstwjace a žohnowane jutry 2005

Redakcija „runjewonline.info“ přeje wšěm jeje přećelkam a přećelam rjane, wočerstwjace a žohnowane jutry 2005! Zapřijeće „jutry, jutro...“ ma w słowjanskich rěčach wšelake bytostne woznamy. Jedna so wo ranje, přichod, wokrasnjenje abo horjestaće, potajkim wo započatk, wo nowe puće, w dźensnišim modernym zmysle bychmy prajili – wo start. dale…

Zeńdźenje młodźinskich klubow a PAWKa w Chrósćicach

Pytaja za zhromadnej nitku

Přichwatali su z Wotrowa, Nuknicy a Prawoćic, z Hórkow kaž tež Worklec, Njebjelčic, Konjec a Noweje Wjeski: něhdźe 40 zastupjerjow a přećelow młodźinskich klubow. Zeńdźechu so pjatk, 18. měrca 2005, wječor w Chrósčanskej „Jednoće“. Župa „Michał Hórnik“ bě jich a zdobom towarstwo PAWK na rozmołwu přeprosyła, zo by so towarstwo młodostnym předstajiło. Kaž bě ze stron młodostnych słyšeć, je wjesna młodźina tutomu towarstwu pječa hišće kusk daloka, byrnjež so mnohe wěcki, kiž PAWK organizuje, hižo „přimnyli“. Hač je so napletła nitka k dalšim zhromadnym aktiwitam – kaž silwesterskej party w Chrósčan šuli – so w přichodźe pokaza. dale…

wobraz

Pozadk

Serbska ludowa strona – 1924, 2005

Hižo dlěje so w Serbach wo tym přemysluje, kak móžemy naše wosebite zajimy, na přikład na kulturnym a kubłanskim polu, politisce skutkownišo artikulować a přetłóčić. Hdys a hdys je so w tutej naležnosći tež do zjawneje diskusije namołwjało, na přikład pod hesłom „zjawnoprawniski status Domowiny“, „serbske samozarjadnistwo po madźarskim modelu“ abo „serbski parlament“. Z dobreje přičiny njejsu w serbskim narodnym skutkowanju zakótwjeni diskutanća ideju „serbskeje strony“ preferowali. Na rozdźěl k Šleswigsko-Holsteinskej abo Južnemu Tirolej nimamy w Serbach ani tamniše historiske pozadki wutworjenja mjeńšinoweje strony ani wolerski potencial. dale…

wobraz

12. hłowna zhromadźizna Domowiny

Wόlbne wuslědki

Na čole Domowiny steji zaso Jan Nuk. Wón bu sobotu, dnja 5. měrca 2005 na hłownej zhromadźiznje Domowiny w Budyšinje znowa do tuteje funkcije wuzwoleny. Dósta dowěru 259 z cyłkownje 281 wolerjow; to je 92 procentow. Po boku staj jemu městopředsydaj Pětš Petrik (68 procentow hłosow), namjetowany wot župy Delnja Łužica, a dr. Pětr Brězan (58 procentow hłosow), kandidat TCM. Dalšej kandidataj za tute zastojnstwo – Měto Benada (kandidat Zwjazka serbskich wuměłcow) a Fryco Kšamar (kandidat župy Delnja Łužica) dόstaštaj kόždy 91 hłosow. dale…

wobraz

Serbske słowo posoł serbskeho ducha

„Lubuješ mje“ abo „Liebst du mich nur“?

Němski njeboh filozof Heidegger je nam mjez druhim tule sadu zawostajił: Rěč je dom byća. Z tym je prajene, zo su słowa stołpy našeje eksistency. Kóžda rěč ma swójski raz, posrědkuje wosebitu atmosferu a jónkrótne wašnje komunikacije. W dobje přełožowanskich mašinow w interneće a simultaneho tołmačenja na mjezynarodnych konferencach so rady praji, zo njeńdźe wo jednotliwe słowo, ale wo zmysł. A zo je wšojedne, hač čłowjek swoju mysl němsce, jendźelsce, chinsce abo serbsce formuluje. Zo tomu scyła tak njeje, pokazuje so wosebje w mjezyčłowjeskich poćahach, ale tež w towaršnosći. dale…

Statistika prěnjeho dnja

150 wćipnych poda so RUNJEWONLINE do syće

Statistiki dyrbiš sam falšować, zo by jim wěrić móhł: Za tym hač na wěcku hladaš zdawaja so pak pozitiwne pak negatiwne, druhdy scyła ničo njewupraja. Strózbe daty čakaja na interpretaciju … dale…

wobraz

Serbske samozarjadnistwo

Wjac prašenjow hač wotmołwow

Hdyž Domowinu přeproša, so na někajkim zetkanju towarstwow ze swójskim stejnišćom prezentować, skutkuje wona tam někak dźiwnje deplacěrowana, hdyž ma mjez wuměłskimi kowarjemi a łužiskimi hornčerjemi w susodstwje piwopičkow a pražene-kołbaski-jědźkow wabić z njepředajnymi ideelnymi produktami. Jeli pak so w tajkich z.t.-kruhach njeprezentuje, je chětře měnjenje hotowe: Ach, wy Serbja to wěsće trjeba nimaće?! dale…

wobraz

Nowe časy w Casniku

Připis z Europy

Łužica je – njech sej to čłowjek wjerći kaž chce – čwak Europy, někotrym samo najrjeńši čwak. Wosrjedź Delnjeje Łužicy pak nadeńdźe njedawno redaktor Noweho Casnika běły blak na karće: Terra incognita – Turnow! dale…

wobraz

Wo identiće

Kak dale ze serbskim sebjezrozumjenjom?

W definiciji identity wopisuja so najwšelakoriše aspekty. To móža być elementy kaž stawizny, legendy, mytosy, konfesija, rěč, teritorij, tradicije, a nic naposledk wuznaće atd. Identita, abo móhli za to tež zapřijeće zhromadneho „my“ wužiwać, złožuje so potajkim na wěsty amalgam, kotryž hraje w sebjezrozumjenju čłowjekow wulku rólu. dale…

wobraz

Rozgrono wó pśistojnosći a serbskem ekstremizmje

Turnow njelažy w Europje

Turnow w lěśe 2005. Wjeliki źěl Dolneje Łužyce se wuznawa k serbskim kórjenjam a spěchujo serbsku rěc. Jano Turnow se zmužnje a njewomucnje wobara śišćoju, kenž se do teje jsy ze susednych gmejnow zadobywa. dale…

wobraz

Rozgronko wó serbskej rěcy

Nałogi – to jo rědnje! Wó tu rěc pak njok roźeś

Njeměniśo, až rěc, kótaraž jo wobgrozona, dej se teke zjawnje powědaś móc, aby se jeje pśipóznaśe pówušyło? A snaź njeby dejali wumjatowaś luźam, kenž se wěrje w zjawnosći na serbski wulicowaś, samo gaž sćo Wy pódla abo druge, ako tu rěc njewobkněže?! dale…

wobraz

Pozadk

Sorabija Lipsk – najstarše serbske towarstwo

Sorabija Lipsk je bjezdwěla najstarše skutkowace serbske towarstwo. Załožena bu 10. hodownika jako ‚Prědarske towarstwo‘ 1716 wot łužiskich studentow bohosłowstwa na Alma Mater Lipsinensis. dale…

wobraz

Poradźene Póstnicy přez cyłe lěto zwjazuja

Sorabija – haleluja!

Tak husće wobsydleny ani Tokio njeje: tři wćipne duše na jeničkim kwadratnym metru. Je póstniska sobota a na laminaće „Centrifugi“, jeničkeje serbskeje korčmy w Lipsku, je so syła zadkow wusydała. dale…

wobraz

Nižozemčanka spřistupnja nimale zabyty rukopis

Hanzo Nepila abo Zatajena (nje)prawda

Su wosudy a rozsudy, kotrež mje zajimuja. Někotre bóle. K poslednim słuša žiwjenje Hanza Nepile, rjeka a tragiskeje figury kopicy powědančkow z hole Mužakec. dale…

wobraz

Což mě mucy

Wid něgajšnego cesnoamtskego

W našom casu jo kuždy „ekspert“, kenž možo do mikrofona kwasliś abo swojo woblico pśed kameru pokazaś. Zwětšego se wuznaju take eksperty jano na swojom polu, jolic až scełego. Ale na žeden pad njeglědaju na wuspěch swojogo statka. dale…