k startowej stronje | archiw | impresum | kontakt

wutora, 23.10.2018 | k dolnoserbskej wersiji

K pokazanemu přinoškej

Dalše přinoški

Diskusijne přinoški wo šulskej awtonomiji

Do serbskich rukow!

wobraz

Wědomostna konferenca w Smochćicach

Wjetšiny a mjeńšiny

wobraz

Słuchanska CD wušła

Slepjanski dialekt sej naposkać

Serbja a lěto 1989

Nalěćo w nazymje

Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje

Narodne hesła a čas bjez maćernorěčnych

wobraz

Nowe boki Serbskego instituta

Skóńcnje online

wobraz

Hłowna zhromadźizna Domowiny

Nuk dale předsyda

wobraz

Slědźi na zapadočěskej uniwersiće w Plzni

Wo migraciji Serbow

Informaciske tofle wó Serbach

Pólsko - serbske kontakty

wobraz

Wólbernosće na dnju rěčow

Serbšćina – spěwana europska rěč

wobraz

Serbskorěčne kubłanje w pěstowarnjach

Fachowa konferenca

wobraz

Demonstracija 29. 5. 2008

Do Berlina!

wobraz

Milbradt wotstupi

Serb ministerski prezident?

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

Jasne žadanje

wobraz

Něšto so hiba

Čińće sobu!

wobraz

Wubědźowanje za dźěći a młodźinu

Najrjeńše jejko

wobraz

Studentski chór spěwa

Pasion po swj. Janu

wobraz

Kniha wo serbskim interneće

Web w změnje

wobraz

Tež lětsa zaso

Jutrowne wiki

wobraz

W arabskich nowinach

Ptači kwas w Beiruće

wobraz

Dolnoserbska wikipedija

Skóńcnje ju mamy!

wobraz

Wotmoła na wumjetowanja

Zjawny list

wobraz

Studentski chór a Meja

Hodowny koncert w Radworju

wobraz

Festiwal "Łužica 2007" zakónčeny

Dźak pomocnikam

wobraz

Z folklorneho festiwala

Zhromadnosć kulturow

wobraz

Překwapjenka na festiwalu

Mějće sćerpnosć ...

wobraz

Rozprawy w pólskich medijach

Wo zawrjenju běrowa

Po dwěmaj lětomaj

Běrow zapósłanca so začini

Hornjoserbska wikipedija

Wjace hač tysac nastawkow

wobraz

Přinošk na hłownej zhromadźiznje

Znjesće so!

wobraz

Wubědźowanje wo najrjeńše jutrowne jejko

Sobučinić!

Přeprošenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

Zjawne posedźenje w Zabrodźe

wobraz

wo dalšej diskusiji runjewonline.info

Štó je poprawom stigmatizowana?

wobraz

Před 13. hłownej zhromadźiznu Domowinu

Namołwa do diskusije dźěłowych směrnicow

wobraz

Sorabija swjećiła

Prima póstnička

wobraz

Wunošne mysle wo temje

Dźěło z młodźinu

wobraz

Rěč wo rěči - recensija

"Pućnik" pod lupu

wobraz

K pśestajenjeju Swětego pisma

Bóže słowo w górnoserbšćinje

wobraz

Nawodźa serbskich institucijow wuradźowali

Bórze 2. wiki za dorost!

wobraz

Zbožopřeća

Žohnowane hody!

Adwentna zabawa

Hody w Błudnikecach

wobraz

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

Nowa rada wuzwolena

wobraz

Serbska wikipedija

Skok na hłownu stronu

wobraz

Wědomostna konferenca

Wěnowana Ludvíkej Kubje

wobraz

Zakład stworjeny

Hornjoserbski online-leksikon

wobraz

„Strelitzia reginae“ - Afriska kwětka ze serbskim mjenim

Nic pcołki, ale ptaški ju wopłoźiju

wobraz

„Strelitzia reginae“ - afriska kwětka ze serbskim mjenom

Nic pčołki, ale ptački ju wopłodźuja

wobraz

Šwicarski šuler piše wo Serbach

Slědźenja podpěrać!

wobraz

Stejišćo prezidija Domowiny

Mjezsobne (nje)dorozumjenje

wobraz

Regensburgska narěč Benedikta XVI.

Wěra, rozum a uniwersita

wobraz

Stejišćo k někotrym wozjewjenjam

Rozrisanje, kotrež najšěrša zjawnosć njese

wobraz

Poradźena akcija młodostnych

Zwjazanosć z šulu Ćišinskeho

Kubłanski wopyt

Frizojo w Serbach

wobraz

Mysle wo spožčenju narodneho myta

Berlin-Wedding a Łužica

wobraz

Kónc za čěske mustwo

Škoda! Po předkole domoj ...

wobraz

Diskusija wo hudźbnym namrěwstwje

Nalěćo – přispomnjenja k cyłkownemu wudaću

wobraz

Głowna zgromaźina studentskego towaristwa w Lipsku

Sorabija hyšći (pi)jo

wobraz

Tež na Ukrainje spominali

90. narodniny Jurja Brězana

wobraz

Zajimawa konferenca

Serbska rěč w hospodarstwje

wobraz

Móje mysli

Ně, mój luby

wobraz

Z poradnika fachowego poraźowarja

Do błota padnjona pedagogika

wobraz

Naprašowanje zakónčene

Wjele wupjelnjenych formularow

wobraz

Srjódki z narodninskeho swjedźenja

Tysac lět Hodźij

wobraz

Mailka z Minnesoty/USA

"Silbermond" – tři rjadownje fanow

wobraz

K přihotam swjedźenskeho zarjadowanja

Na česć Ćišinskeho

wobraz

Naprašnik online

Serbja w syći

wobraz

Serbska prawopisna korektura

Ł abo W?

wobraz

Štó žada změnu towaršnika za SLA a LND?

Fakty dyrbja fakty wostać

wobraz

Warnoćicy dobry přikład za Łužicu

Měšćanska knihownja tež serbsce w syći

wobraz

Slepo a wokolinu wotbagrować?

Štóž mjelči, woteda swoje prawo druhim

wobraz

Něšto k zabawje

Lič a widźiš!

wobraz

Serbska kniha w ukrainskim přełožku

Mjaw! – Mikoš mytowany

wobraz

Zhorjelc njewuzwoleny

Kulturna stolica druhdźe

wobraz

BBB – Basnik Beno Budar online

Słónčne wokomiki w syći

wobraz

Rozmyslowanje

Čujemy so jako mucha?

wobraz

Institut za sorabistiku so předstaja

Z nowym šatom do syće

wobraz

Cuze město dožiwić

Shutka – město Romow

wobraz

Wjele wotewrjenych prašenjow

Park swětoweje etiki w Budyšinje?

wobraz

Nowa mp-trójka

Šulske radijo

wobraz

W Pólskej reaguja

Za šulu Ćišinskeho

wobraz

Čitanski wječork w młodźinskim klubje

Žiwe teksty Jurja Brězana

wobraz

Spisowaćel na prawdu Božu wotešoł

† Jurij Brězan njeboh

wobraz

Podpisarjow škitać

Zjawny list offline

wobraz

K nastawkej „Demontažu njedowolić“ w SN srjedu 1.měrca 2006

Wunošk snadny, škoda wulka!

wobraz

Śěžkosći z dorostom

Bubak slědny raz šarił?

wobraz

Lěto kubłanja

Tež studenća su pódla

wobraz

Wotrowscy młodostni po puću

Camper, camper, camp

wobraz

Klaus a Köhler pokazałoj:

Dwurěčnosć je wažne kubło

wobraz

prěnje lěto syćoweho magacina

Jedne lěto runjewonline.info

wobraz

We Wotrowje swjećili

Ruski wječor

wobraz

Bój wo dwurěčne tafle w Korutanskej

Přichod w přichodźe

wobraz

Informěruju wukniki wó Serbach

Serbski projekt na TU w Kamjenicy

wobraz

Póstniski program zahorił

… zaklate fufcich!

wobraz

Pśeźěłane internetowe boki

Smogorjow: Serbska rěc jo žywa!

wobraz

Brošura serbskim staršim

Předskok dwurěčnych

wobraz

Zajimcy pytani

Štó chce dudy hrać?

wobraz

Pytaja swobodneho redaktora

Poskitk MDR

wobraz

Hač do 26. februara 2006: Njewšědna wustajeńca w Choćebuzu

Sfalšowani přibohojo Słowjanow

wobraz

Dalši serbski medij w syći

Rozhlad online

wobraz

Bilanca prědnego lěta

10.000 runjewonline

wobraz

Redakcija přeje wšitkim čitarjam

Žohnowane lěto 2006!

wobraz

Eksklusiwny přednošk dr. Jurja Brankačka

Rěč a mozy ćěšenka

wobraz

Přednošk w Serbskim instituće

Wušmórnjena serbskosć

wobraz

Runjewonline.info pśedstajony

Nowy casopis w Nowem Casniku

wobraz

Najwjetši leksikon swěta nětko tež serbsce

Serbska Wikipedija

wobraz

Pśechwatanje pśi wótgłosowanju młoźinskego magacina Bubak

Kak buźoš Dolnoserb lěta?

wobraz

Na 131. hornjoserbskej schadźowance

Šeršenje so rojili

wobraz

Najsławniši Serb wuzwoleny

Poezija a proza cyle prědku

Serbšćina na Uniwersiće Komenskeho w Bratisławje

Nowy ticket: „Čakaj & wuč!“

wobraz

Što wone je a zamóže?

Kubłanje k hódnotam

Knižka w přełožku wušła

Mikoš mjawči ukrainsce

wobraz

Pjaty lětnik nachwilnje móžny

„Haj“ za Radwor!

wobraz

Wobdźělnicy foruma na dnju zachowanja serbskeje šulskeje syće:

Serbam awtonomne šulstwo w statnej zamołwitosći

Referat předsydy Domowiny wo šulstwje

Čas je zrały za nowe puće

Informacija Domowiny na 4. dnju zachowanja šulskeje syće

Staw skóržby staršich přećiwo zawrjenju SSŠ "Jurij Chěžka" Chrósćicy

Młodźinska přiłoha Serbskich Nowin

Dyrbja młodostni prosyć?

Šansa za kulturne herbstwo: kultura wjesela

Zwoprawdźić čłowjesku žadosć za ekstasu

wobraz

Galisku wjesku horjedać nichtó nochce

Łakoma je žiwa!

wobraz

Mysle k nastawkej dr. Měrćina Wałdy

Problem sebjezrozumjenja – nowy strach nacionalizma?

Po puću w Sewjernej Koreji

W kraju łžow a sebjewobšudźenja

wobraz

Najjužniši dźěl historiskeje Łužicy

Překwapjenka při droze

wobraz

Wo zaměrje runjewonline-diskusijow

Kóždy njech swoju stawiznu powěda

wobraz

Přełožkaj dźěćaceje literatury do ukrainšćiny

Myška w ukrainskich mróčelach

wobraz

Swoje ludarske wašnje dokumentowali

Parole – a potom?

wobraz

Zajimawa serbska słuchohra [mp3-download]

Hłuboke dohlady

wobraz

Serbja jako kulturna komunikaciska zhromadnosć

Wuměna mjez podswětami

wobraz

Dopis k Haslowskej diskusiji

Wulki zajim za rozestajenje z identitu

Naš aprylski žort: Serbska synchronizacija swětoweho formata

Psycho-thriller „Družka“ („La Demoiselle D´Honneur“)

wobraz

Statistika prěnjeho měsaca

Wjace hač 1600 RUNJEWONLINE-hosći

wobraz

Zeńdźenje młodźinskich klubow a PAWKa w Chrósćicach

Pytaja za zhromadnej nitku

12. hłowna zhromadźizna Domowiny

Wόlbne wuslědki

wobraz

Serbske słowo posoł serbskeho ducha

„Lubuješ mje“ abo „Liebst du mich nur“?

wobraz

Serbske samozarjadnistwo

Wjac prašenjow hač wotmołwow

wobraz

Nowe časy w Casniku

Připis z Europy

wobraz

Poradźene Póstnicy přez cyłe lěto zwjazuja

Sorabija – haleluja!

wobraz

Nižozemčanka spřistupnja nimale zabyty rukopis

Hanzo Nepila abo Zatajena (nje)prawda

wobraz

wućišćeć | pósłać

dr. Měrćin Wałda, Budyšin – 28.02.2005

Wo identiće

Kak dale ze serbskim sebjezrozumjenjom?

W definiciji identity wopisuja so najwšelakoriše aspekty. To móža być elementy kaž stawizny, legendy, mytosy, konfesija, rěč, teritorij, tradicije, a nic naposledk wuznaće atd. Identita, abo móhli za to tež zapřijeće zhromadneho „my“ wužiwać, złožuje so potajkim na wěsty amalgam, kotryž hraje w sebjezrozumjenju čłowjekow wulku rólu.

wobraz

To „my“ (Serbja) hódnoći so w podwědomju zwjetša jako to dobre, to „druhe“ (na př. Němcy) pak je mjenje abo bóle špatne. Wobaj fenomenaj wopisujetej so w čorno-běłych kategorijach. Monolitna abo kolektiwna identita wuwiwa so potajkim hłownje přez wotmjezowanje wot druhich. To njeje kritiske abo moraliske twjerdźenje, to je prosće wšudźe tak, pola „primitiwnych“ kmjenow kaž pola ciwilizowanych ludow.

Serbska identita – abo wuwiće woneho „my“

Je rozšěrjene měnjenje, hdyž to „my“ zachowamy abo rewitalizujemy, budźe wšo dobre. Ale tomu tak njeje, dokelž dotalne „my“ z objektiwnych přičin rozpaduje. Čehodla?

W serbskich stawiznach bě němska wyšnosć Serbam hłowny kontrahent (njepřećel), t. r. wona bě špatny „cuzy“, přećiwo kotremuž dyrbjachu Serbja eksistencielny bój mobilizować. To bě – tak móhł zwjeršnje rjec – zakład serbskeje identity. Němska statna a cyrkwina wyšnosć eksistencu Serbow zasadnje wohrožowaše (hl. na př. markhrabja Gero, wuchodna němska kolonizacija, stajna germanizacija, němski nacionalizm, němski nacionalsocializm, róla cyrkwinych wyšnosćow abo němskeje šule). K serbskej kolektiwnej identiće słušeja tež tajke fenomeny kaž narodne wozrodźenje, bój wo awtonomiju a mnohe druhe aktiwity.

Poćahi mjez Němcami a Serbami we Łužicy – po zhubjenju politiskeje samostatnosće Serbow hižo w 10. lětstotku – běchu njerune, asymetriske. W asymetriskich towaršnosćach dominuja kulturne hódnoty wjetšiny, a kultura mjeńšiny so wot wjetšiny jako mjenjehódna wobhladuje. Tež to wobwliwowaše serbsku monolitnu identitu. Serbja čuja(chu) so jako podćisnjeny, mjenjehódny lud. Z toho wuwi so potajkim do wěsteje měry ambiwalente serbske wědomje: na jednej stronje serbska rěč a kultura, na druhej stronje elementy wobaranja, zakitowanja, ale tež elementy mjenjehódnoty, podwólnosće a narcizma. Přikładow za to je w Serbach dosć a nadosć. A wšo to wjedźeše k wěstym předsudkam přećiwo Serbam, kotrež so bohužel do dźensnišeho ženje předźěłali njejsu!

Monolitna faza serbskeje identity je mjenje bóle hač do časa NDR wobstała, dokelž běchu politisko-ideologiske wuměnjenja katolskim kaž ewangelskim Serbam jenak „njepřećelske“. Najpozdźišo po přewróće 1989 so pokaza, zo je tež serbska monolitna faza časowje wobmjezowana, zo so wona dale a bóle „přetrjeba“, łama a rozpušća.

wobraz

Dźensa, hdyž „njepřećel“ abo to „cuze“ swoje wótre kontury pozhubja, hdyž so prjedawše hranicy mjez „my“ a „cuzym“ zmjechča abo hdyž tež to cuze w swojej starej formje rozpaduje, je monolitny koncept wohroženy. Nastawa wěsty wakuum a eksistencny strach jewi so na hinaše wašnje. Stara jasnosć so rozpušća. Naše „my“ so wot „cuzeho“, wot kotrehož smědźeše so jako absolutnje pozitiwnje wotmjezować, hižo jasnje dosć njerozeznawa. Jedyn tajki problem, kotryž dyrbimy sebi wuwědomić je: Njejewi-li so to „cuze“ hižo jako to absolutnje špatne, dóńdźe prjedy abo pozdźišo k njekonsekwencam a napřećiwkam w monolitnym „my“.

Je identita k wuměranju zasudźena?

Móže serbska identita dale wobstać, byrnjež monolitny cyłk hižo njebył? Što mamy činić?

Dalše wozrodźenje abo reaktiwizowanje monolitneje fazy by wjedło ke kumštnej identiće. Tute wuwiće začuwaja mnozy jako tyšne, haj „bolostne“ – wosebje tohodla, dokelž so to dotal absolutne „dobre“ wosłabja, idole so relatiwizuja. Štož je so dotal jako absolutnje dobre předstajiło, njeje hižo ryzy dobre; kaž nawopak to „druhe“ njeje hižo ryzy špatne.

A nětko je wulki čas, zo dyrbi čłowjek sej to „my“ lěpje wuwědomić, t. r. sej idole jenož nječesćić, je wokrasnjeć, wobdźiwać, tomu „my“ nic jenož hołdować. Čłowjek dyrbi to swoje z distancu spóznawać, přewidźeć a z „druhim“ přirunować. Hakle tak identita zrawi. K tomu je kritiski duch trěbny, dokelž je to dificilny a zdźěla bolostny proces. A husto su ludźo ze sebjekritiskim duchom tym, kotřiž su hišće w monolitnej fazy – wotrodźency abo přeradnicy.

Serbsku identitu ma we woprawdźitosći hakle tón, kotryž to swoje kritisce, cyłotnje spóznawa, kotryž za nim pruwujo pyta. To pak rěka, štóž je w prěnjej fazy, nima poprawom hišće scyła žanu wuwědomjenu identitu, hdyž je w kolektiwje integrowany (wón je z kolektiwom w jednoće, wot njeho hišće njediferencowany; hl. kaž ryba we wodźe, kotraž element wody docyła njepytnje, wo njej ničo njewě, dokelž je za nju cyły swět woda; hakle hdyž wody było njeby, by za wodu srěbała, pytała, by sej wodu wuwědomiła).

Kak dale?

Chcedźa-li Serbja swoju kulturu a so jako cyłk zachować, dyrbja swojej monolitnej identiće „zrawić“ dać! Dźensa je rěč wo wjetšej swobodźe. Bjez dwěla wopřija globalizacija tež šansy (kaž ekumena atd.), ale pola Serbow njespóznaješ nihdźe zhromadne wustupowanje. Přeco je ewangelske a katolske Serbstwo porno sebi eksistowało, z přeswědčenjom, zo zastupuje, kóžde na swoje wašnje, „prawe“ Serbstwo. Jenož we wuwzaćnych padach su Serbja tež ludźom „zwonka“ (wšoserbsku-)identitu pokazali. Přińdźe-li ke konfliktam z cyło-němskim statom, rěčachu Serbja druhdy tež z jednym hłosom. To wšak zwosta sporadiski fenomen (hl. A. Bart, wšelake peticije, abo dźensa – Rogow, demonstracija w Drježdźanach abo Chrósčan zběžk). Bohužel je w praksy zwjetša tak, zo sylniši, stabilniši dźěl cyłu towaršnosć reprezentuje a w jeje mjenje rěči (kaž dźensa katolscy Serbja). Při tym pak so ći hižo nic tak stabilni/sylni marginalizuja, bjez toho, zo to wulce napadnje (kaž Němcy Serbow). Katolscy Serbja njespóznaja, zo ewangelscy Serbja jich jako paternalistiskich a arogantnych wotpokazuja. Konsekwenca z toho je, zo so ewangelscy Serbja jich towarstwow zdaluja. (Wězo su přeco tež wuwzaća!)

Na rozpadźe monolitneje fazy w Serbach njeje potajkim jenož njewola wina, ale tež „wonkowne“ wuwiće. To su cyle prosće fakty, wo kotrychž dyrbi so diskutować. Runje to chcemy na tutym městnje činić a nadźijamy so na kritiske a konstruktiwne namjety a nowe myslički.

(Šěršo rozłožena je tematika w měrcowskim Rozhledźe 2005: „Kak móže serbska identita wobstać“ / Měrćin Wałda.)

Chceće swoje měnjenje k tutemu přinoškej wozjewić?
Wobdźělće so na našej diskusiji!