k startowej stronje | archiw | impresum | kontakt

wutora, 23.10.2018 | k dolnoserbskej wersiji

K pokazanemu přinoškej

Dalše přinoški

Diskusijne přinoški wo šulskej awtonomiji

Do serbskich rukow!

wobraz

Wědomostna konferenca w Smochćicach

Wjetšiny a mjeńšiny

wobraz

Słuchanska CD wušła

Slepjanski dialekt sej naposkać

Serbja a lěto 1989

Nalěćo w nazymje

Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje

Narodne hesła a čas bjez maćernorěčnych

wobraz

Nowe boki Serbskego instituta

Skóńcnje online

wobraz

Hłowna zhromadźizna Domowiny

Nuk dale předsyda

wobraz

Slědźi na zapadočěskej uniwersiće w Plzni

Wo migraciji Serbow

Informaciske tofle wó Serbach

Pólsko - serbske kontakty

wobraz

Wólbernosće na dnju rěčow

Serbšćina – spěwana europska rěč

wobraz

Serbskorěčne kubłanje w pěstowarnjach

Fachowa konferenca

wobraz

Demonstracija 29. 5. 2008

Do Berlina!

wobraz

Milbradt wotstupi

Serb ministerski prezident?

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

Jasne žadanje

wobraz

Něšto so hiba

Čińće sobu!

wobraz

Wubědźowanje za dźěći a młodźinu

Najrjeńše jejko

wobraz

Studentski chór spěwa

Pasion po swj. Janu

wobraz

Kniha wo serbskim interneće

Web w změnje

wobraz

Tež lětsa zaso

Jutrowne wiki

wobraz

W arabskich nowinach

Ptači kwas w Beiruće

wobraz

Dolnoserbska wikipedija

Skóńcnje ju mamy!

wobraz

Wotmoła na wumjetowanja

Zjawny list

wobraz

Studentski chór a Meja

Hodowny koncert w Radworju

wobraz

Festiwal "Łužica 2007" zakónčeny

Dźak pomocnikam

wobraz

Z folklorneho festiwala

Zhromadnosć kulturow

wobraz

Překwapjenka na festiwalu

Mějće sćerpnosć ...

wobraz

Rozprawy w pólskich medijach

Wo zawrjenju běrowa

Po dwěmaj lětomaj

Běrow zapósłanca so začini

Hornjoserbska wikipedija

Wjace hač tysac nastawkow

wobraz

Přinošk na hłownej zhromadźiznje

Znjesće so!

wobraz

Wubědźowanje wo najrjeńše jutrowne jejko

Sobučinić!

Přeprošenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

Zjawne posedźenje w Zabrodźe

wobraz

wo dalšej diskusiji runjewonline.info

Štó je poprawom stigmatizowana?

wobraz

Před 13. hłownej zhromadźiznu Domowinu

Namołwa do diskusije dźěłowych směrnicow

wobraz

Sorabija swjećiła

Prima póstnička

wobraz

Wunošne mysle wo temje

Dźěło z młodźinu

wobraz

Rěč wo rěči - recensija

"Pućnik" pod lupu

wobraz

K pśestajenjeju Swětego pisma

Bóže słowo w górnoserbšćinje

wobraz

Nawodźa serbskich institucijow wuradźowali

Bórze 2. wiki za dorost!

wobraz

Zbožopřeća

Žohnowane hody!

Adwentna zabawa

Hody w Błudnikecach

wobraz

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

Nowa rada wuzwolena

wobraz

Serbska wikipedija

Skok na hłownu stronu

wobraz

Wědomostna konferenca

Wěnowana Ludvíkej Kubje

wobraz

Zakład stworjeny

Hornjoserbski online-leksikon

wobraz

„Strelitzia reginae“ - Afriska kwětka ze serbskim mjenim

Nic pcołki, ale ptaški ju wopłoźiju

wobraz

„Strelitzia reginae“ - afriska kwětka ze serbskim mjenom

Nic pčołki, ale ptački ju wopłodźuja

wobraz

Šwicarski šuler piše wo Serbach

Slědźenja podpěrać!

wobraz

Stejišćo prezidija Domowiny

Mjezsobne (nje)dorozumjenje

wobraz

Regensburgska narěč Benedikta XVI.

Wěra, rozum a uniwersita

wobraz

Stejišćo k někotrym wozjewjenjam

Rozrisanje, kotrež najšěrša zjawnosć njese

wobraz

Poradźena akcija młodostnych

Zwjazanosć z šulu Ćišinskeho

Kubłanski wopyt

Frizojo w Serbach

wobraz

Mysle wo spožčenju narodneho myta

Berlin-Wedding a Łužica

wobraz

Kónc za čěske mustwo

Škoda! Po předkole domoj ...

wobraz

Diskusija wo hudźbnym namrěwstwje

Nalěćo – přispomnjenja k cyłkownemu wudaću

wobraz

Głowna zgromaźina studentskego towaristwa w Lipsku

Sorabija hyšći (pi)jo

wobraz

Tež na Ukrainje spominali

90. narodniny Jurja Brězana

wobraz

Zajimawa konferenca

Serbska rěč w hospodarstwje

wobraz

Móje mysli

Ně, mój luby

wobraz

Z poradnika fachowego poraźowarja

Do błota padnjona pedagogika

wobraz

Naprašowanje zakónčene

Wjele wupjelnjenych formularow

wobraz

Srjódki z narodninskeho swjedźenja

Tysac lět Hodźij

wobraz

Mailka z Minnesoty/USA

"Silbermond" – tři rjadownje fanow

wobraz

K přihotam swjedźenskeho zarjadowanja

Na česć Ćišinskeho

wobraz

Naprašnik online

Serbja w syći

wobraz

Serbska prawopisna korektura

Ł abo W?

wobraz

Štó žada změnu towaršnika za SLA a LND?

Fakty dyrbja fakty wostać

wobraz

Warnoćicy dobry přikład za Łužicu

Měšćanska knihownja tež serbsce w syći

wobraz

Slepo a wokolinu wotbagrować?

Štóž mjelči, woteda swoje prawo druhim

wobraz

Něšto k zabawje

Lič a widźiš!

wobraz

Serbska kniha w ukrainskim přełožku

Mjaw! – Mikoš mytowany

wobraz

Zhorjelc njewuzwoleny

Kulturna stolica druhdźe

wobraz

BBB – Basnik Beno Budar online

Słónčne wokomiki w syći

wobraz

Rozmyslowanje

Čujemy so jako mucha?

wobraz

Institut za sorabistiku so předstaja

Z nowym šatom do syće

wobraz

Cuze město dožiwić

Shutka – město Romow

wobraz

Wjele wotewrjenych prašenjow

Park swětoweje etiki w Budyšinje?

wobraz

Nowa mp-trójka

Šulske radijo

wobraz

W Pólskej reaguja

Za šulu Ćišinskeho

wobraz

Čitanski wječork w młodźinskim klubje

Žiwe teksty Jurja Brězana

wobraz

Spisowaćel na prawdu Božu wotešoł

† Jurij Brězan njeboh

wobraz

Podpisarjow škitać

Zjawny list offline

wobraz

K nastawkej „Demontažu njedowolić“ w SN srjedu 1.měrca 2006

Wunošk snadny, škoda wulka!

wobraz

Śěžkosći z dorostom

Bubak slědny raz šarił?

wobraz

Lěto kubłanja

Tež studenća su pódla

wobraz

Wotrowscy młodostni po puću

Camper, camper, camp

wobraz

Klaus a Köhler pokazałoj:

Dwurěčnosć je wažne kubło

wobraz

prěnje lěto syćoweho magacina

Jedne lěto runjewonline.info

wobraz

We Wotrowje swjećili

Ruski wječor

wobraz

Bój wo dwurěčne tafle w Korutanskej

Přichod w přichodźe

wobraz

Informěruju wukniki wó Serbach

Serbski projekt na TU w Kamjenicy

wobraz

Póstniski program zahorił

… zaklate fufcich!

wobraz

Pśeźěłane internetowe boki

Smogorjow: Serbska rěc jo žywa!

wobraz

Brošura serbskim staršim

Předskok dwurěčnych

wobraz

Zajimcy pytani

Štó chce dudy hrać?

wobraz

Pytaja swobodneho redaktora

Poskitk MDR

wobraz

Hač do 26. februara 2006: Njewšědna wustajeńca w Choćebuzu

Sfalšowani přibohojo Słowjanow

wobraz

Dalši serbski medij w syći

Rozhlad online

wobraz

Bilanca prědnego lěta

10.000 runjewonline

wobraz

Redakcija přeje wšitkim čitarjam

Žohnowane lěto 2006!

wobraz

Eksklusiwny přednošk dr. Jurja Brankačka

Rěč a mozy ćěšenka

wobraz

Přednošk w Serbskim instituće

Wušmórnjena serbskosć

wobraz

Runjewonline.info pśedstajony

Nowy casopis w Nowem Casniku

wobraz

Najwjetši leksikon swěta nětko tež serbsce

Serbska Wikipedija

wobraz

Pśechwatanje pśi wótgłosowanju młoźinskego magacina Bubak

Kak buźoš Dolnoserb lěta?

wobraz

Na 131. hornjoserbskej schadźowance

Šeršenje so rojili

wobraz

Najsławniši Serb wuzwoleny

Poezija a proza cyle prědku

Serbšćina na Uniwersiće Komenskeho w Bratisławje

Nowy ticket: „Čakaj & wuč!“

wobraz

Što wone je a zamóže?

Kubłanje k hódnotam

Knižka w přełožku wušła

Mikoš mjawči ukrainsce

wobraz

Pjaty lětnik nachwilnje móžny

„Haj“ za Radwor!

wobraz

Wobdźělnicy foruma na dnju zachowanja serbskeje šulskeje syće:

Serbam awtonomne šulstwo w statnej zamołwitosći

Referat předsydy Domowiny wo šulstwje

Čas je zrały za nowe puće

Informacija Domowiny na 4. dnju zachowanja šulskeje syće

Staw skóržby staršich přećiwo zawrjenju SSŠ "Jurij Chěžka" Chrósćicy

Młodźinska přiłoha Serbskich Nowin

Dyrbja młodostni prosyć?

Šansa za kulturne herbstwo: kultura wjesela

Zwoprawdźić čłowjesku žadosć za ekstasu

wobraz

Galisku wjesku horjedać nichtó nochce

Łakoma je žiwa!

wobraz

Mysle k nastawkej dr. Měrćina Wałdy

Problem sebjezrozumjenja – nowy strach nacionalizma?

Po puću w Sewjernej Koreji

W kraju łžow a sebjewobšudźenja

wobraz

Najjužniši dźěl historiskeje Łužicy

Překwapjenka při droze

wobraz

Wo zaměrje runjewonline-diskusijow

Kóždy njech swoju stawiznu powěda

wobraz

Přełožkaj dźěćaceje literatury do ukrainšćiny

Myška w ukrainskich mróčelach

wobraz

Swoje ludarske wašnje dokumentowali

Parole – a potom?

wobraz

Zajimawa serbska słuchohra [mp3-download]

Hłuboke dohlady

wobraz

Serbja jako kulturna komunikaciska zhromadnosć

Wuměna mjez podswětami

wobraz

Dopis k Haslowskej diskusiji

Wulki zajim za rozestajenje z identitu

Naš aprylski žort: Serbska synchronizacija swětoweho formata

Psycho-thriller „Družka“ („La Demoiselle D´Honneur“)

wobraz

Statistika prěnjeho měsaca

Wjace hač 1600 RUNJEWONLINE-hosći

wobraz

Zeńdźenje młodźinskich klubow a PAWKa w Chrósćicach

Pytaja za zhromadnej nitku

12. hłowna zhromadźizna Domowiny

Wόlbne wuslědki

wobraz

Serbske słowo posoł serbskeho ducha

„Lubuješ mje“ abo „Liebst du mich nur“?

wobraz

Serbske samozarjadnistwo

Wjac prašenjow hač wotmołwow

wobraz

Nowe časy w Casniku

Připis z Europy

wobraz

Poradźene Póstnicy přez cyłe lěto zwjazuja

Sorabija – haleluja!

wobraz

Nižozemčanka spřistupnja nimale zabyty rukopis

Hanzo Nepila abo Zatajena (nje)prawda

wobraz

wućišćeć | pósłać

Manfred Hermaš, Rowno – 10.04.2006

Rozmyslowanje

Ma symjo hišće móc, abo smy hižo k pluwam připokazani?

wobraz

Hač bě to připad, njewěm, ale zawěsće nic. Před dwěmaj tydźenjomaj zazwoni naš regionalny biskop a wuprosy sej serbski tekst po Janje 12, 20-26. Njebě ćežko próstwu spjelnić – ale te słowa wo symjenju wostachu w pomjatku.

»Zawěrno, zawěrno praju wam: Jeli njepadnje pšeńčne zorno do zemje a njewotemrěje, wostanje samotne, jeli pak wotemrěje, přinjese wjele płodow.« (Jan 12,24)

Smy my Serbja Slepjanskich stron docyła hišće hódni jako symjo Božeje stwórby? Abo njejsmy so přez naše zwučenosće za zorno rozsudźili, ale za tu słomu? W swjatym pismje je wjele přirunanjow, kak so ze słomu a zornom wobchadźa. A tež, hdyž bychmy so za zorno rozsudźili, njeby přichod zawěsćeny był. Zaleži wšak na tym, na kotru pódu symjo padnje a hač nowe žiwjenje z wjele płodami narosće.

Što pak je ze Serbow wurostło? Kotre płody móža so pokazać?

Je rozum a bije wutroba hišće serbska? Kak wjele druheho ducha je so hižo do nas zadobyło, ducha toho noweho časa, hdyž kóždy jenož na sebje sameho hlada, hdyž dyrbiš jenož swoje mócne boki w zjawnosći pokazać? Smy hišće w tych kolijach abo na tych pućach, kotrež su naši prjedownicy z wulkimi woporami za nas kładli? Smy sej nowe lochše puće wupytali a smy herbstwo dźědow a wowkow won na deponije donjesli?

wobraz

Njebudu ženje z porstom na druheho pokazować, dokelž tři porsty samsneje ruki při tym přeco na tebje sameho pokazuja.

Tež hdyž jara wjele wobžaruju, pak wobhladuju něšto jako najwjetši brach noweho časa. Ta lubosć k sobučłowjekoju abo sobuSerbej je so nimale zhubiła. W swójbje ju hišće namakaš, ale hižo ze susodom je kónc.

A hdyž čuješ so přez někotre funkcije hišće legitimowany, potom je móžno, zo z mócnym ertom rěčiš, ale přisłuchar hižo widźi wulki retl w twojich rukach, dokelž twoje słowa so tak bolace sadźa.

Lědma pak słyšiš słowa, hdyž jedyn z lubosću chce tebje přeswědčić abo će wo korekturu swojeho stejišća prosy. Abo wočakuje so docyła přeco twoje prošenje a zo na kolena padnješ, tež hdyž něšto cyle normalne wočakuješ. Hdyž hladaš do mjezwočow diskutowacych, njewidźiš wobličo lubosće – widźiš zymne woči mocy, mócnosće a politiskeho wliwa abo čuješ samo smějkotanje nadutosće – a dožiwiš twoju bjezradnosć a bjezmócnosć!

1995 je so wědomostne slědźenje Humboldtoweje uniwersity wo serbskosći Bělkowskich kónčin w knize předstajiło.

Znajmjeńša je z tym kóždemu znate było, kak je so jedna kónčina z wuhlom zadomiła. Kóždy lěkar pak wě: Čłowječa zwučenosć ma sćěhi. Něšto skutkuje jako lěk, druhi srědk pak ma wonkownje samsne wuslědki, tola skutkuje jako droga. Hdyž potajkim je w tajkej bliskosći wuhla hižo pjata generacija narostła, potom je so z pomjatka zhubiło, kotre zwěrjo so hižo dawno na našich dworach žiwi. My z nim wobchadźamy kaž z psom – wón za nas stražuje a wokolina ma tu a tam z tym lěpšiny. Nadobo pak zwěrjo pokaza swój schowany instinkt. Wjele lět je so lědma pokazał, nětko pak pokazuje so wjelk.

wobraz

Ale čehodla njejsmy straty widźeli, mějachmy pak druhe alternatiwy?

A su so nam druhe wupuće ze zašłosće wotewrjeli?

Namołwy, wobzamknjena abo wulke protesty našeje regiony njepokazuja wupuće z dilemy. Dokelž – z čeho potom žiwi być?

Kak sej bjez dźěła abo wulkeho spěchowanja přichod zawěsćić?

Što pak je nam nětko nanajwažniše?

Hdyž so kóždy do našeje kónčinje zalubuje, abo znajmjeńša kóždemu te kuzłapołne mocy a swójoraznosć Rownoho, Mułkec, Miłoraza a Trjebinka předstaja. We wjeskach bije hišće serbska wutroba, prócuja so wo serbski raz. Tež za rěč so zaso wjele čini ...

Što by nětko pomhało?

Protesty, te móže politika wusedźeć. Ma za to dobre sydło – zakonje. A zakonje nastaja politika sama.

Z tym su perspektiwy za dobyće tamneje strony snadne.

Ale napřećo tym słabym mocam lubosće je tež politika nimale bjezmócna. Za swóju „lubku“ so tak zasadźiš a druhe wěcy přisadźiš, jenož zo móžeš při lubce wostać a lubka při tebi!

wobraz

Ideje w tutym zmysle a akcije, kotrež bychu našu jónkrótnosć w cyłej Němskej wuzběhowali, bychu najwjetši signal za politiku byli, hinak wo přichodźe Slepjanskeho regiona přemyslować.

Před 10 lětami su wjele dwělowali, hač zornjatko „WITAJ“ rozkćěje –dźensa hižo płody njese.

Mějmy tola dale nadźiju do mocy małeho zornjatka.

Kóždy ma we sebi samym tu móc lubosće, nic jenož potrjecheni sami, tež tón, kotryž něhdźe drudźe bydli.

Jedyn wobdźěła pódu, druhi plahuje, třeći krjepi, dalši staja płót, zo so mała rostlinka njezežerje ... Tak stwori so woprawdźe nadźijepołny přichod.


Dalšej nastawkaj z tutej problematiku:

Štóž mjelči, woteda swoje prawo druhim

Čujemy so jako mucha?

Chceće swoje měnjenje k tutemu přinoškej wozjewić?
Wobdźělće so na našej diskusiji!