k startowej stronje | archiw | impresum | kontakt

wutora, 23.10.2018 | k dolnoserbskej wersiji

K pokazanemu přinoškej

Dalše přinoški

Diskusijne přinoški wo šulskej awtonomiji

Do serbskich rukow!

wobraz

Wědomostna konferenca w Smochćicach

Wjetšiny a mjeńšiny

wobraz

Słuchanska CD wušła

Slepjanski dialekt sej naposkać

Serbja a lěto 1989

Nalěćo w nazymje

Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje

Narodne hesła a čas bjez maćernorěčnych

wobraz

Nowe boki Serbskego instituta

Skóńcnje online

wobraz

Hłowna zhromadźizna Domowiny

Nuk dale předsyda

wobraz

Slědźi na zapadočěskej uniwersiće w Plzni

Wo migraciji Serbow

Informaciske tofle wó Serbach

Pólsko - serbske kontakty

wobraz

Wólbernosće na dnju rěčow

Serbšćina – spěwana europska rěč

wobraz

Serbskorěčne kubłanje w pěstowarnjach

Fachowa konferenca

wobraz

Demonstracija 29. 5. 2008

Do Berlina!

wobraz

Milbradt wotstupi

Serb ministerski prezident?

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

Jasne žadanje

wobraz

Něšto so hiba

Čińće sobu!

wobraz

Wubědźowanje za dźěći a młodźinu

Najrjeńše jejko

wobraz

Studentski chór spěwa

Pasion po swj. Janu

wobraz

Kniha wo serbskim interneće

Web w změnje

wobraz

Tež lětsa zaso

Jutrowne wiki

wobraz

W arabskich nowinach

Ptači kwas w Beiruće

wobraz

Dolnoserbska wikipedija

Skóńcnje ju mamy!

wobraz

Wotmoła na wumjetowanja

Zjawny list

wobraz

Studentski chór a Meja

Hodowny koncert w Radworju

wobraz

Festiwal "Łužica 2007" zakónčeny

Dźak pomocnikam

wobraz

Z folklorneho festiwala

Zhromadnosć kulturow

wobraz

Překwapjenka na festiwalu

Mějće sćerpnosć ...

wobraz

Rozprawy w pólskich medijach

Wo zawrjenju běrowa

Po dwěmaj lětomaj

Běrow zapósłanca so začini

Hornjoserbska wikipedija

Wjace hač tysac nastawkow

wobraz

Přinošk na hłownej zhromadźiznje

Znjesće so!

wobraz

Wubědźowanje wo najrjeńše jutrowne jejko

Sobučinić!

Přeprošenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

Zjawne posedźenje w Zabrodźe

wobraz

wo dalšej diskusiji runjewonline.info

Štó je poprawom stigmatizowana?

wobraz

Před 13. hłownej zhromadźiznu Domowinu

Namołwa do diskusije dźěłowych směrnicow

wobraz

Sorabija swjećiła

Prima póstnička

wobraz

Wunošne mysle wo temje

Dźěło z młodźinu

wobraz

Rěč wo rěči - recensija

"Pućnik" pod lupu

wobraz

K pśestajenjeju Swětego pisma

Bóže słowo w górnoserbšćinje

wobraz

Nawodźa serbskich institucijow wuradźowali

Bórze 2. wiki za dorost!

wobraz

Zbožopřeća

Žohnowane hody!

Adwentna zabawa

Hody w Błudnikecach

wobraz

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

Nowa rada wuzwolena

wobraz

Serbska wikipedija

Skok na hłownu stronu

wobraz

Wědomostna konferenca

Wěnowana Ludvíkej Kubje

wobraz

Zakład stworjeny

Hornjoserbski online-leksikon

wobraz

„Strelitzia reginae“ - Afriska kwětka ze serbskim mjenim

Nic pcołki, ale ptaški ju wopłoźiju

wobraz

„Strelitzia reginae“ - afriska kwětka ze serbskim mjenom

Nic pčołki, ale ptački ju wopłodźuja

wobraz

Šwicarski šuler piše wo Serbach

Slědźenja podpěrać!

wobraz

Stejišćo prezidija Domowiny

Mjezsobne (nje)dorozumjenje

wobraz

Regensburgska narěč Benedikta XVI.

Wěra, rozum a uniwersita

wobraz

Stejišćo k někotrym wozjewjenjam

Rozrisanje, kotrež najšěrša zjawnosć njese

wobraz

Poradźena akcija młodostnych

Zwjazanosć z šulu Ćišinskeho

Kubłanski wopyt

Frizojo w Serbach

wobraz

Mysle wo spožčenju narodneho myta

Berlin-Wedding a Łužica

wobraz

Kónc za čěske mustwo

Škoda! Po předkole domoj ...

wobraz

Diskusija wo hudźbnym namrěwstwje

Nalěćo – přispomnjenja k cyłkownemu wudaću

wobraz

Głowna zgromaźina studentskego towaristwa w Lipsku

Sorabija hyšći (pi)jo

wobraz

Tež na Ukrainje spominali

90. narodniny Jurja Brězana

wobraz

Zajimawa konferenca

Serbska rěč w hospodarstwje

wobraz

Móje mysli

Ně, mój luby

wobraz

Z poradnika fachowego poraźowarja

Do błota padnjona pedagogika

wobraz

Naprašowanje zakónčene

Wjele wupjelnjenych formularow

wobraz

Srjódki z narodninskeho swjedźenja

Tysac lět Hodźij

wobraz

Mailka z Minnesoty/USA

"Silbermond" – tři rjadownje fanow

wobraz

K přihotam swjedźenskeho zarjadowanja

Na česć Ćišinskeho

wobraz

Naprašnik online

Serbja w syći

wobraz

Serbska prawopisna korektura

Ł abo W?

wobraz

Štó žada změnu towaršnika za SLA a LND?

Fakty dyrbja fakty wostać

wobraz

Warnoćicy dobry přikład za Łužicu

Měšćanska knihownja tež serbsce w syći

wobraz

Slepo a wokolinu wotbagrować?

Štóž mjelči, woteda swoje prawo druhim

wobraz

Něšto k zabawje

Lič a widźiš!

wobraz

Serbska kniha w ukrainskim přełožku

Mjaw! – Mikoš mytowany

wobraz

Zhorjelc njewuzwoleny

Kulturna stolica druhdźe

wobraz

BBB – Basnik Beno Budar online

Słónčne wokomiki w syći

wobraz

Rozmyslowanje

Čujemy so jako mucha?

wobraz

Institut za sorabistiku so předstaja

Z nowym šatom do syće

wobraz

Cuze město dožiwić

Shutka – město Romow

wobraz

Wjele wotewrjenych prašenjow

Park swětoweje etiki w Budyšinje?

wobraz

Nowa mp-trójka

Šulske radijo

wobraz

W Pólskej reaguja

Za šulu Ćišinskeho

wobraz

Čitanski wječork w młodźinskim klubje

Žiwe teksty Jurja Brězana

wobraz

Spisowaćel na prawdu Božu wotešoł

† Jurij Brězan njeboh

wobraz

Podpisarjow škitać

Zjawny list offline

wobraz

K nastawkej „Demontažu njedowolić“ w SN srjedu 1.měrca 2006

Wunošk snadny, škoda wulka!

wobraz

Śěžkosći z dorostom

Bubak slědny raz šarił?

wobraz

Lěto kubłanja

Tež studenća su pódla

wobraz

Wotrowscy młodostni po puću

Camper, camper, camp

wobraz

Klaus a Köhler pokazałoj:

Dwurěčnosć je wažne kubło

wobraz

prěnje lěto syćoweho magacina

Jedne lěto runjewonline.info

wobraz

We Wotrowje swjećili

Ruski wječor

wobraz

Bój wo dwurěčne tafle w Korutanskej

Přichod w přichodźe

wobraz

Informěruju wukniki wó Serbach

Serbski projekt na TU w Kamjenicy

wobraz

Póstniski program zahorił

… zaklate fufcich!

wobraz

Pśeźěłane internetowe boki

Smogorjow: Serbska rěc jo žywa!

wobraz

Brošura serbskim staršim

Předskok dwurěčnych

wobraz

Zajimcy pytani

Štó chce dudy hrać?

wobraz

Pytaja swobodneho redaktora

Poskitk MDR

wobraz

Hač do 26. februara 2006: Njewšědna wustajeńca w Choćebuzu

Sfalšowani přibohojo Słowjanow

wobraz

Dalši serbski medij w syći

Rozhlad online

wobraz

Bilanca prědnego lěta

10.000 runjewonline

wobraz

Redakcija přeje wšitkim čitarjam

Žohnowane lěto 2006!

wobraz

Eksklusiwny přednošk dr. Jurja Brankačka

Rěč a mozy ćěšenka

wobraz

Přednošk w Serbskim instituće

Wušmórnjena serbskosć

wobraz

Runjewonline.info pśedstajony

Nowy casopis w Nowem Casniku

wobraz

Najwjetši leksikon swěta nětko tež serbsce

Serbska Wikipedija

wobraz

Pśechwatanje pśi wótgłosowanju młoźinskego magacina Bubak

Kak buźoš Dolnoserb lěta?

wobraz

Na 131. hornjoserbskej schadźowance

Šeršenje so rojili

wobraz

Najsławniši Serb wuzwoleny

Poezija a proza cyle prědku

Serbšćina na Uniwersiće Komenskeho w Bratisławje

Nowy ticket: „Čakaj & wuč!“

wobraz

Što wone je a zamóže?

Kubłanje k hódnotam

Knižka w přełožku wušła

Mikoš mjawči ukrainsce

wobraz

Pjaty lětnik nachwilnje móžny

„Haj“ za Radwor!

wobraz

Wobdźělnicy foruma na dnju zachowanja serbskeje šulskeje syće:

Serbam awtonomne šulstwo w statnej zamołwitosći

Referat předsydy Domowiny wo šulstwje

Čas je zrały za nowe puće

Informacija Domowiny na 4. dnju zachowanja šulskeje syće

Staw skóržby staršich přećiwo zawrjenju SSŠ "Jurij Chěžka" Chrósćicy

Młodźinska přiłoha Serbskich Nowin

Dyrbja młodostni prosyć?

Šansa za kulturne herbstwo: kultura wjesela

Zwoprawdźić čłowjesku žadosć za ekstasu

wobraz

Galisku wjesku horjedać nichtó nochce

Łakoma je žiwa!

wobraz

Mysle k nastawkej dr. Měrćina Wałdy

Problem sebjezrozumjenja – nowy strach nacionalizma?

Po puću w Sewjernej Koreji

W kraju łžow a sebjewobšudźenja

wobraz

Najjužniši dźěl historiskeje Łužicy

Překwapjenka při droze

wobraz

Wo zaměrje runjewonline-diskusijow

Kóždy njech swoju stawiznu powěda

wobraz

Přełožkaj dźěćaceje literatury do ukrainšćiny

Myška w ukrainskich mróčelach

wobraz

Swoje ludarske wašnje dokumentowali

Parole – a potom?

wobraz

Zajimawa serbska słuchohra [mp3-download]

Hłuboke dohlady

wobraz

Serbja jako kulturna komunikaciska zhromadnosć

Wuměna mjez podswětami

wobraz

Dopis k Haslowskej diskusiji

Wulki zajim za rozestajenje z identitu

Naš aprylski žort: Serbska synchronizacija swětoweho formata

Psycho-thriller „Družka“ („La Demoiselle D´Honneur“)

wobraz

Statistika prěnjeho měsaca

Wjace hač 1600 RUNJEWONLINE-hosći

wobraz

Zeńdźenje młodźinskich klubow a PAWKa w Chrósćicach

Pytaja za zhromadnej nitku

12. hłowna zhromadźizna Domowiny

Wόlbne wuslědki

wobraz

Serbske słowo posoł serbskeho ducha

„Lubuješ mje“ abo „Liebst du mich nur“?

wobraz

Serbske samozarjadnistwo

Wjac prašenjow hač wotmołwow

wobraz

Nowe časy w Casniku

Připis z Europy

wobraz

Poradźene Póstnicy přez cyłe lěto zwjazuja

Sorabija – haleluja!

wobraz

Nižozemčanka spřistupnja nimale zabyty rukopis

Hanzo Nepila abo Zatajena (nje)prawda

wobraz

wućišćeć | pósłać

Marcel Braumann, Łuh – 28.11.2006

Nowa kniha wušła

Odyseja małeho princa do Serbow

Je knihow, kotrež přeco zaso ludźi po wšěm swěće fascinuja. Mjez nimi nadeńdźeš z pjera francoskeho awtora Antoina de Saint-Exupéryja knižku „Mały princ“. Prěni raz 1946 wušedši je twórba – mjeztym do nimale dwěsćě rěčow přełožena – runje tajka aktualna kaž před šěsć lětdźesatkami. To na tym zaleži, zo dźe Antoina de Saint-Exupéryjowemu małemu princej wo „pozhubjene wažne wěcki“ kaž woprawdźite přećelstwo, měni Claudia Knoblochec. Radworska Serbowka je hody 2001 pod božodźěsćowym štomom započała wobkuzłace wěrnosće małeho princa do swojeje maćeršćiny přenjesć – poprawom na spočatku jenož „za sebje samu“.

Zdobom je so ze sekundarnej literaturu zaběrała, kotraž spřistupnja wotpohlady a myslenje spisowaćela při napisanju kedźbyhódneje twórby. W běhu časa je w njej mysl rostła, małeho princa do serbskeje zjawnosće přewodźeć. Česćownosće před małym princom dla je wona wosebitu hódnotu na to kładła, rěčnemu wužadanju wotpowědować, wšako so jej zechce duchowne poselstwo małeho princa w jeho połnej bohatosći Serbam sposrědkować. Claudiji běše wot spočatka cyle jasne, zo sej z tym projektom žane pjenjezy njezasłuži; jej dźěše wo to, małeho princa do serbskeho swěta přinjesć.

Po dwěmaj měsacomaj: Wupředany!

Pjeć lět po Claudinym prěnim so přibliženju serbskemu małemu princej bě prěni nakład swětosławneje twórby w serbšćinje – dwaj měsacaj po wuchadźenju – wupředaty. Mjeztym je druhi nakład wšitkim na předań, kotřiž pytaja za wosebitym hodownym darom abo chcedźa sej sami duchowno-dušine wobohaćenje popřeć. Wjeselo nad tajkim wuspěchom da přełožowarce nimale na odyseju pozabyć, kotruž ma za sobu. Sprěnja měješe zwěsćić, štó ma prawa na originalu. Narěčane nakładnistwo z Parisa přewostaji wotmołwu němskemu nakładnikej, kiž ma prawo za wozjewjenje małeho princa w regionalnych rěčach a w dialektach.

Swój přełožk małeho princa bě Claudia Knoblochec najprjedy wězo Ludowemu nakładnistwu Domowina poskićiła. Tamle je tekst „dołho ležał“, bjez toho zo je wotmołwu dóstała, kaž młoda Serbowka napřećo runjewonline potwjerdźi. Michael Pätel, zběraćel małeho princa we wšěch rěčach, z kotrymž je so wona wo swojim projekće rozmołwjała, je so potom pola serbskeho nakładnistwa wobhonił, hač móže z wudaćom serbskeho małeho princa ličić. Wo wotmołwje nakładnistwa je Claudiji Knoblochec w majlce zdźělił, zo chcedźa w Budyšinje originarnu serbsku literaturu rozšěrjeć a nic přełožki „cuzych“ twórbow.

Na naprašowanje našeho serbskeho online-magacina wobkrući Pätel, kiž ma tuchwilu něhdźe dwaj tysac knihow w 170 rěčach w swojej zběrce małych princow (Hlej tu!) , tule informaciju. Jemu so zdaše Ludowe nakładnistwo Domowina „jara pomałke a zaspane“, tamle „so wočiwidnje situacija na wikach cyle wopak posudźuje“.

Jednaćelka nakładnistwa Marka Maćijowa znapřećiwi w interviewje z runjewonline: „Nakładnistwo njeje wozjewjenje Małeho princa wotpokazało. Je wězo zajimcam prajić dyrbjało, zo wozjewja so pola nas w prěnim rjedźe originalne serbske twórby. Jako dopjelnjenje programa wudawamy lětnje tež jedyn do dwaj přełožkaj, ale to je wotwisne, kajke originalne twórby za naše cilowe skupiny mamy resp. nimamy. Zdruha je program nakładnistwa wot financielnych móžnosćow wotwisny. Termin za wozjewjenje Małeho princa njebě jasny.“

Štož konkretny wotběh dokoławokoło serbskeho małeho princa nastupa, wujasni knjeni Maćijowa: „Z Claudiju Knoblochec smy po zapodaću manuskripta rozmołwu měli. Smy naš zasadny zajim zwuraznili, knihu wozjewić. Lektorat je dalše kontakty z Claudiju Knoblochec měł. Njenadźicy dósta wón dalši přełožk. Wobaj přełožkaj dyrbještej so rěčnje wobdźěłać. Lětsa nazymu chcychmy wo přiwzaću do plana rozsudźić. Mjeztym je Mały princ wozjewjeny. To je w porjadku.“

Mały princ: Serbsce a w rěči Jězusa

Wozjewił je serbskeho małeho princa małe nakładnistwo (http://www.verlag-tintenfass.de). Nakładnik je anglist dr. Walter Sauer, kotryž so hižo wjele lět za dialekty a mjeńšinowe rěče angažuje. Wosebje zajimawe je, zo je serbski mały princ zhromadnje z aramejskim wušoł, kotrehož rěč steji w tradiciji rěče Jěsusa Chrystusa. Wobeju tuteju princow zwjazuje, tak Sauer napřećo runjewonline, „zo so angažowani młodźi ludźo na hnujace wašnje wo daletraće swojeju rěče a kultury prócuja. To móžes jako rěčespytnik jenož podpěrować.“

Sauer na to skedźbni, zo „ani jeničke słowčko aramejsce ani serbsce“ njemóže, ale je sej kwalitu tekstow wot kompetentnych rěčespytnikow zawěsćić dał. Zdobom stej tež mauricisko-kreolski a pennsylvansko-němski mały princ w jeho nakładnistwje wušłoj. Poprawom je tajka kniha, ćišćana w štyrjoch barbach a tak małym nakładźe, hospodarsce njezwoprawdźujomna, ale zhromadny ćišć wjacorych titulow je kóšty znižił, praji Sauer. Při tym wón njezabudźe, horstce zběraćelow małeho princa so dźakować, kotřiž su přez wulkomyslnu subskripciju tutych štyrjoch nowych princow zmóžnili. Mjez dwaceći sponsorami su ludźo z Japanskeje a z USA.

Wo wuznamje přełožkow swětoweje literatury do „małych rěčow“ so wupraji Sauer na sćěhowace wašnje: Dyrbjeli dźěćom pokazać a dopokazać, zo je jich maćeršćina runohódna dominantnej rěči, kotraž je wobdawa. Hewak njebudu rěč staršeje generacije dołhodobnje chutnje brać a lubować. Na wěčne prašenje, hač je mały princ lektura dźěćom abo dorosćenym, wě Sauer mudrje wotmołwić: Dźěći móža to jako bajku čitać; z wida dorosćeneho so wukopa jako hłuboko filozofiska kniha.

Na kóncu odyseje małeho princa do Serbow směmy so prosće wjeselić, zo je ludźi kaž Claudia Knoblochec a dr. Walter Sauer, kotrejuž idealistiska zahoritosć je poprawom njemóžny projekt zmóžniła – a serbske pismowstwo znowa cyle wulkemu swětej přizamknyła.

Informacije wo serbskim małym princu namakaće tež pod:

www.maly-princ.de.vu

Chceće swoje měnjenje k tutemu přinoškej wozjewić?
Wobdźělće so na našej diskusiji!