k startowej stronje | archiw | impresum | kontakt

wutora, 23.10.2018 | k dolnoserbskej wersiji

K pokazanemu přinoškej

Dalše přinoški

Diskusijne přinoški wo šulskej awtonomiji

Do serbskich rukow!

wobraz

Wědomostna konferenca w Smochćicach

Wjetšiny a mjeńšiny

wobraz

Słuchanska CD wušła

Slepjanski dialekt sej naposkać

Serbja a lěto 1989

Nalěćo w nazymje

Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje

Narodne hesła a čas bjez maćernorěčnych

wobraz

Nowe boki Serbskego instituta

Skóńcnje online

wobraz

Hłowna zhromadźizna Domowiny

Nuk dale předsyda

wobraz

Slědźi na zapadočěskej uniwersiće w Plzni

Wo migraciji Serbow

Informaciske tofle wó Serbach

Pólsko - serbske kontakty

wobraz

Wólbernosće na dnju rěčow

Serbšćina – spěwana europska rěč

wobraz

Serbskorěčne kubłanje w pěstowarnjach

Fachowa konferenca

wobraz

Demonstracija 29. 5. 2008

Do Berlina!

wobraz

Milbradt wotstupi

Serb ministerski prezident?

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

Jasne žadanje

wobraz

Něšto so hiba

Čińće sobu!

wobraz

Wubědźowanje za dźěći a młodźinu

Najrjeńše jejko

wobraz

Studentski chór spěwa

Pasion po swj. Janu

wobraz

Kniha wo serbskim interneće

Web w změnje

wobraz

Tež lětsa zaso

Jutrowne wiki

wobraz

W arabskich nowinach

Ptači kwas w Beiruće

wobraz

Dolnoserbska wikipedija

Skóńcnje ju mamy!

wobraz

Wotmoła na wumjetowanja

Zjawny list

wobraz

Studentski chór a Meja

Hodowny koncert w Radworju

wobraz

Festiwal "Łužica 2007" zakónčeny

Dźak pomocnikam

wobraz

Z folklorneho festiwala

Zhromadnosć kulturow

wobraz

Překwapjenka na festiwalu

Mějće sćerpnosć ...

wobraz

Rozprawy w pólskich medijach

Wo zawrjenju běrowa

Po dwěmaj lětomaj

Běrow zapósłanca so začini

Hornjoserbska wikipedija

Wjace hač tysac nastawkow

wobraz

Wubědźowanje wo najrjeńše jutrowne jejko

Sobučinić!

Přeprošenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

Zjawne posedźenje w Zabrodźe

wobraz

wo dalšej diskusiji runjewonline.info

Štó je poprawom stigmatizowana?

wobraz

Před 13. hłownej zhromadźiznu Domowinu

Namołwa do diskusije dźěłowych směrnicow

wobraz

Sorabija swjećiła

Prima póstnička

wobraz

Wunošne mysle wo temje

Dźěło z młodźinu

wobraz

Rěč wo rěči - recensija

"Pućnik" pod lupu

wobraz

K pśestajenjeju Swětego pisma

Bóže słowo w górnoserbšćinje

wobraz

Nawodźa serbskich institucijow wuradźowali

Bórze 2. wiki za dorost!

wobraz

Zbožopřeća

Žohnowane hody!

Adwentna zabawa

Hody w Błudnikecach

wobraz

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

Nowa rada wuzwolena

wobraz

Serbska wikipedija

Skok na hłownu stronu

wobraz

Wědomostna konferenca

Wěnowana Ludvíkej Kubje

wobraz

Zakład stworjeny

Hornjoserbski online-leksikon

wobraz

„Strelitzia reginae“ - Afriska kwětka ze serbskim mjenim

Nic pcołki, ale ptaški ju wopłoźiju

wobraz

„Strelitzia reginae“ - afriska kwětka ze serbskim mjenom

Nic pčołki, ale ptački ju wopłodźuja

wobraz

Šwicarski šuler piše wo Serbach

Slědźenja podpěrać!

wobraz

Stejišćo prezidija Domowiny

Mjezsobne (nje)dorozumjenje

wobraz

Regensburgska narěč Benedikta XVI.

Wěra, rozum a uniwersita

wobraz

Stejišćo k někotrym wozjewjenjam

Rozrisanje, kotrež najšěrša zjawnosć njese

wobraz

Poradźena akcija młodostnych

Zwjazanosć z šulu Ćišinskeho

Kubłanski wopyt

Frizojo w Serbach

wobraz

Mysle wo spožčenju narodneho myta

Berlin-Wedding a Łužica

wobraz

Kónc za čěske mustwo

Škoda! Po předkole domoj ...

wobraz

Diskusija wo hudźbnym namrěwstwje

Nalěćo – přispomnjenja k cyłkownemu wudaću

wobraz

Głowna zgromaźina studentskego towaristwa w Lipsku

Sorabija hyšći (pi)jo

wobraz

Tež na Ukrainje spominali

90. narodniny Jurja Brězana

wobraz

Zajimawa konferenca

Serbska rěč w hospodarstwje

wobraz

Móje mysli

Ně, mój luby

wobraz

Z poradnika fachowego poraźowarja

Do błota padnjona pedagogika

wobraz

Naprašowanje zakónčene

Wjele wupjelnjenych formularow

wobraz

Srjódki z narodninskeho swjedźenja

Tysac lět Hodźij

wobraz

Mailka z Minnesoty/USA

"Silbermond" – tři rjadownje fanow

wobraz

K přihotam swjedźenskeho zarjadowanja

Na česć Ćišinskeho

wobraz

Naprašnik online

Serbja w syći

wobraz

Serbska prawopisna korektura

Ł abo W?

wobraz

Štó žada změnu towaršnika za SLA a LND?

Fakty dyrbja fakty wostać

wobraz

Warnoćicy dobry přikład za Łužicu

Měšćanska knihownja tež serbsce w syći

wobraz

Slepo a wokolinu wotbagrować?

Štóž mjelči, woteda swoje prawo druhim

wobraz

Něšto k zabawje

Lič a widźiš!

wobraz

Serbska kniha w ukrainskim přełožku

Mjaw! – Mikoš mytowany

wobraz

Zhorjelc njewuzwoleny

Kulturna stolica druhdźe

wobraz

BBB – Basnik Beno Budar online

Słónčne wokomiki w syći

wobraz

Rozmyslowanje

Čujemy so jako mucha?

wobraz

Institut za sorabistiku so předstaja

Z nowym šatom do syće

wobraz

Cuze město dožiwić

Shutka – město Romow

wobraz

Wjele wotewrjenych prašenjow

Park swětoweje etiki w Budyšinje?

wobraz

Nowa mp-trójka

Šulske radijo

wobraz

W Pólskej reaguja

Za šulu Ćišinskeho

wobraz

Čitanski wječork w młodźinskim klubje

Žiwe teksty Jurja Brězana

wobraz

Spisowaćel na prawdu Božu wotešoł

† Jurij Brězan njeboh

wobraz

Podpisarjow škitać

Zjawny list offline

wobraz

K nastawkej „Demontažu njedowolić“ w SN srjedu 1.měrca 2006

Wunošk snadny, škoda wulka!

wobraz

Śěžkosći z dorostom

Bubak slědny raz šarił?

wobraz

Lěto kubłanja

Tež studenća su pódla

wobraz

Wotrowscy młodostni po puću

Camper, camper, camp

wobraz

Klaus a Köhler pokazałoj:

Dwurěčnosć je wažne kubło

wobraz

prěnje lěto syćoweho magacina

Jedne lěto runjewonline.info

wobraz

We Wotrowje swjećili

Ruski wječor

wobraz

Bój wo dwurěčne tafle w Korutanskej

Přichod w přichodźe

wobraz

Informěruju wukniki wó Serbach

Serbski projekt na TU w Kamjenicy

wobraz

Póstniski program zahorił

… zaklate fufcich!

wobraz

Pśeźěłane internetowe boki

Smogorjow: Serbska rěc jo žywa!

wobraz

Brošura serbskim staršim

Předskok dwurěčnych

wobraz

Zajimcy pytani

Štó chce dudy hrać?

wobraz

Pytaja swobodneho redaktora

Poskitk MDR

wobraz

Hač do 26. februara 2006: Njewšědna wustajeńca w Choćebuzu

Sfalšowani přibohojo Słowjanow

wobraz

Dalši serbski medij w syći

Rozhlad online

wobraz

Bilanca prědnego lěta

10.000 runjewonline

wobraz

Redakcija přeje wšitkim čitarjam

Žohnowane lěto 2006!

wobraz

Eksklusiwny přednošk dr. Jurja Brankačka

Rěč a mozy ćěšenka

wobraz

Přednošk w Serbskim instituće

Wušmórnjena serbskosć

wobraz

Runjewonline.info pśedstajony

Nowy casopis w Nowem Casniku

wobraz

Najwjetši leksikon swěta nětko tež serbsce

Serbska Wikipedija

wobraz

Pśechwatanje pśi wótgłosowanju młoźinskego magacina Bubak

Kak buźoš Dolnoserb lěta?

wobraz

Na 131. hornjoserbskej schadźowance

Šeršenje so rojili

wobraz

Najsławniši Serb wuzwoleny

Poezija a proza cyle prědku

Serbšćina na Uniwersiće Komenskeho w Bratisławje

Nowy ticket: „Čakaj & wuč!“

wobraz

Što wone je a zamóže?

Kubłanje k hódnotam

Knižka w přełožku wušła

Mikoš mjawči ukrainsce

wobraz

Pjaty lětnik nachwilnje móžny

„Haj“ za Radwor!

wobraz

Wobdźělnicy foruma na dnju zachowanja serbskeje šulskeje syće:

Serbam awtonomne šulstwo w statnej zamołwitosći

Referat předsydy Domowiny wo šulstwje

Čas je zrały za nowe puće

Informacija Domowiny na 4. dnju zachowanja šulskeje syće

Staw skóržby staršich přećiwo zawrjenju SSŠ "Jurij Chěžka" Chrósćicy

Młodźinska přiłoha Serbskich Nowin

Dyrbja młodostni prosyć?

Šansa za kulturne herbstwo: kultura wjesela

Zwoprawdźić čłowjesku žadosć za ekstasu

wobraz

Galisku wjesku horjedać nichtó nochce

Łakoma je žiwa!

wobraz

Mysle k nastawkej dr. Měrćina Wałdy

Problem sebjezrozumjenja – nowy strach nacionalizma?

Po puću w Sewjernej Koreji

W kraju łžow a sebjewobšudźenja

wobraz

Najjužniši dźěl historiskeje Łužicy

Překwapjenka při droze

wobraz

Wo zaměrje runjewonline-diskusijow

Kóždy njech swoju stawiznu powěda

wobraz

Přełožkaj dźěćaceje literatury do ukrainšćiny

Myška w ukrainskich mróčelach

wobraz

Swoje ludarske wašnje dokumentowali

Parole – a potom?

wobraz

Zajimawa serbska słuchohra [mp3-download]

Hłuboke dohlady

wobraz

Serbja jako kulturna komunikaciska zhromadnosć

Wuměna mjez podswětami

wobraz

Dopis k Haslowskej diskusiji

Wulki zajim za rozestajenje z identitu

Naš aprylski žort: Serbska synchronizacija swětoweho formata

Psycho-thriller „Družka“ („La Demoiselle D´Honneur“)

wobraz

Statistika prěnjeho měsaca

Wjace hač 1600 RUNJEWONLINE-hosći

wobraz

Zeńdźenje młodźinskich klubow a PAWKa w Chrósćicach

Pytaja za zhromadnej nitku

12. hłowna zhromadźizna Domowiny

Wόlbne wuslědki

wobraz

Serbske słowo posoł serbskeho ducha

„Lubuješ mje“ abo „Liebst du mich nur“?

wobraz

Serbske samozarjadnistwo

Wjac prašenjow hač wotmołwow

wobraz

Nowe časy w Casniku

Připis z Europy

wobraz

Poradźene Póstnicy přez cyłe lěto zwjazuja

Sorabija – haleluja!

wobraz

Nižozemčanka spřistupnja nimale zabyty rukopis

Hanzo Nepila abo Zatajena (nje)prawda

wobraz

wućišćeć | pósłać

Clemens Škoda, Wotrow – 02.04.2007

Přinošk na hłownej zhromadźiznje

Znjesće so!

Budź chwaleny Jězus Chrystus, witajće lubi Domowinjenjo, lubi Serbja, před dwěmaj lětomaj stejach hižo raz tu a rozprawjach skrótka wo našej domowinskej skupinje a młodźinje we Wotrowje, kotraž bě so tehdy runje ze 40 čłonami załožiła a kotraž ma nětko hižo přez 60 sobustawow. Jako tajki tu tež dźensa steju, tež hdyž sym jako delegat Zwjazka Serbskich studowacych přeprošeny. Steju tu jako normalny młodostny z jednorymi słowami.

Před někak wjac hač dwěmaj lětomaj dachmy so do Domowinskeho dyrdomdejstwa. Mějachmy mjeztym njeličomne projekty, zarjadowanja a wjele wjesela při domowinskim dźěle młodych za wosadu a wokolinu.

Tak pak je domowinske žiwenje dale woprawdźite dyrdomdejstwo.

Su to jenož zaćišće? Tu jedyn skandal, tam zaso jedna bajka a přeco schowany konflikt mjez někotrymi towarstwami, medijemi a jednotliwcami.

Wšudźe so bledźi. A kóždy z nas dokładnje wě, što měnju a nětko tak zjawnje praju. Tohodla tež wam knjez předsyda: „dźakuju“ za waše jasne słowa, tajke něšto je druhdy trjeba.

Wosebje anonymita w Internecach je zahuba.

Wězo sam hišće wjele wěcow njewěm dokelž njemóžach w tutym kompleksnym konstrukće rozsudow, zamołwitosćow a měnjenjow sam hišće přewidźeć. Ale tu widźu tohodla najwjetši tučasny problem Domowiny.

Tež mój nan druhdy njeje wědźał wo čo dźe, hdyž so raz mjez bratrami zadźěrachmy. Ale tež dźensa by najskerje hišće prajił: „Dajće sej ruku, wy sće bratřa, wy tla dyrbiće hromadźe dźeržeć!“ Moja mać by nam skerje hišće jednorišo prajiła: „Znjesće so tola!“ a husto je to fungowało.

Haj, hdyž by přeco tak jednorje było. Ale kak k tomu dóndźe, zo so druhdy njerozumimy. Tak tež hustodosć nazhonich, zo nas tójšto ludźi njerozumi, zo smy domowinska skupina. Haj, kak je to móžno? … na přikład: „Te w Budyšinje tla přeco jenož w klinču leža, z tymi njechamy ničo činić měć.“

Abo: „Te tla tak a tak ničo za nas jow na wjesce wyše nimaja, koho da to tam stara, zo naša mać hišće w serbskej drasće chodźi?“ To su hłosy ludnosće.

Kak daloko je Domowina wot ludnosće preč? Wězo smy my jako Domowinska skupina direktnje na wjesce angažowani. Ale wěsće wy, kak so to dźěła jako Domowinska skupina, hdyž tu a tam zaso někajki nowy skandal z Budyšina přińdźe? Wjele ludźi sej na wjesce jenož hišće za hłowu přimnje, hdyž słyši Budyšin!

Ja nochcu tu tež Domowinu jako tajku kritizować, po klišeju: „Štó je wina? –Domowina!“ Wěm, zo je Domowina naša třěcha, pod kotrejž tu diskutujemy.

Ja wosobinsce widźach a zeznach we dwěmaj lětomaj angažowanych ludźi, přijomnych ludźi, mudrych ludźi … dorosćenych ludźi. Ale čehodla to potom tež tak njefunguje?

W přichodźe budźe wažne, kajki budźe wothłós Domowiny w ludnosći. Pokazajmy zhromadnje, za čim stejmy. Přeju sej wosobinsce jako Wotrowčan jedyn administratiwny Budyšin jako krute a sylne žro serbskich zajimow.

Budyšin ze słužbami za lud a nic za jednotliwcow. Při tym dyrbimy lojalni być. Nic jenož Domowinske skupiny wokoło Budyšina, ale tež Budyšin sam dyrbi w ludnosći zaso zaćišć měć jako lojalny słužownik luda. Hač je to Serbski dom, Institut, Serbske Nowiny, wuměłstwo abo rozhłós – wšitcy hromadźe. Wězo njesmě wunuzowana symbiosa nastać – to tež nichtó nochce!

Konstruktiwna kritika budźe za wuwiće dale wažna. Ale kaž druhdźe tež, liči tu take prajidmo: „Der Ton macht die Musik“.

Wobhladajmy sej raz woprawdźe dźěło druheho, wobdźiwajmy kóždeho Serba, kotryž swój přinošk za zdźerženje Serbskeho ludu a kultury da. Pomhajmy sej mjezsobu. Zeznajmy so znowa. Respekt druhemu napřećo zaso natwarić, tež hdyž stejimy sej jako smjerć małki lud husto blišo, hač sej to druhdy přejemy.

Stupmy so a rjekńmy sej do frasy, što je fakt. Anonymne šćuwanja su čertowe a najsłabše jednanje jednotliwca.

Lud njech spóznaje Domowinu zaso jako sylny hłós luda a nic jako někajki Budyski Hexenkessel hdźež so jenož hišće přewari.

Sym pak sej wěsty, zo so to změni. Wěrju prosće do toho – jeli nic, njebych tu stał. Zaleži to pak na jednotliwcu. Motiwacija za to je jasna. Započmy pola sebje samych.

Koło časa so dale wjerći a naša maćerka njeje hišće wusnyła. Wotući wona snano znowa?

Europa trjeba za swój přichod idejow bohatosć. Dźěłajmy kóždy na tym, zo so tuta bohatosć dale zdźerži. Pomhajmy jako móst mjez zapadom a wuchodom. Jako móst, kotryž so móže na kóždy ze swojich stołpow spušćić!

Wotrowska młodźina přeje wam a wšitkim Domowinjanam dale móc a poradźenje při swójskim dźěle. Wutrobu, dorozumjenje a mjezsobnu podpěru.

Na tutym městne chcu so hišće raz tu pola wšitkich dźakować, kotrež su nas tutej lěće podpěrali a nam ze sprawnym słowom radźili. Wosebity dźak pak chcu na tutym městnje wuprajić Zali Cyžowej a našej župance Trudli Kuringowej za stajnu a swěrnu podpěru – tež pak koordinatorce, abo lěpje prajene koordinatorkam, ale tež wšitkim, na kotrychž nětko myslił njesym. Ja wam wšitkim dale palcy tłóču. Mějće so rjenje a dale tak a …

Znjesće so!

Tekst, kotryž je so tu złaha skrótšił a předźěłał, namakaće w originalu na stronach Clemensa Škody www.miliduch.de

Chceće swoje měnjenje k tutemu přinoškej wozjewić?
Wobdźělće so na našej diskusiji!