k startowej stronje | archiw | impresum | kontakt

wutora, 23.10.2018 | k dolnoserbskej wersiji

K pokazanemu přinoškej

Dalše přinoški

Diskusijne přinoški wo šulskej awtonomiji

Do serbskich rukow!

wobraz

Wědomostna konferenca w Smochćicach

Wjetšiny a mjeńšiny

wobraz

Słuchanska CD wušła

Slepjanski dialekt sej naposkać

Serbja a lěto 1989

Nalěćo w nazymje

Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje

Narodne hesła a čas bjez maćernorěčnych

wobraz

Nowe boki Serbskego instituta

Skóńcnje online

wobraz

Hłowna zhromadźizna Domowiny

Nuk dale předsyda

wobraz

Slědźi na zapadočěskej uniwersiće w Plzni

Wo migraciji Serbow

Informaciske tofle wó Serbach

Pólsko - serbske kontakty

wobraz

Wólbernosće na dnju rěčow

Serbšćina – spěwana europska rěč

wobraz

Serbskorěčne kubłanje w pěstowarnjach

Fachowa konferenca

wobraz

Demonstracija 29. 5. 2008

Do Berlina!

wobraz

Milbradt wotstupi

Serb ministerski prezident?

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

Jasne žadanje

wobraz

Něšto so hiba

Čińće sobu!

wobraz

Wubědźowanje za dźěći a młodźinu

Najrjeńše jejko

wobraz

Studentski chór spěwa

Pasion po swj. Janu

wobraz

Kniha wo serbskim interneće

Web w změnje

wobraz

Tež lětsa zaso

Jutrowne wiki

wobraz

W arabskich nowinach

Ptači kwas w Beiruće

wobraz

Dolnoserbska wikipedija

Skóńcnje ju mamy!

wobraz

Wotmoła na wumjetowanja

Zjawny list

wobraz

Studentski chór a Meja

Hodowny koncert w Radworju

wobraz

Festiwal "Łužica 2007" zakónčeny

Dźak pomocnikam

wobraz

Z folklorneho festiwala

Zhromadnosć kulturow

wobraz

Překwapjenka na festiwalu

Mějće sćerpnosć ...

wobraz

Rozprawy w pólskich medijach

Wo zawrjenju běrowa

Po dwěmaj lětomaj

Běrow zapósłanca so začini

Hornjoserbska wikipedija

Wjace hač tysac nastawkow

wobraz

Přinošk na hłownej zhromadźiznje

Znjesće so!

wobraz

Wubědźowanje wo najrjeńše jutrowne jejko

Sobučinić!

Přeprošenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

Zjawne posedźenje w Zabrodźe

wobraz

wo dalšej diskusiji runjewonline.info

Štó je poprawom stigmatizowana?

wobraz

Před 13. hłownej zhromadźiznu Domowinu

Namołwa do diskusije dźěłowych směrnicow

wobraz

Sorabija swjećiła

Prima póstnička

wobraz

Wunošne mysle wo temje

Dźěło z młodźinu

wobraz

Rěč wo rěči - recensija

"Pućnik" pod lupu

wobraz

K pśestajenjeju Swětego pisma

Bóže słowo w górnoserbšćinje

wobraz

Nawodźa serbskich institucijow wuradźowali

Bórze 2. wiki za dorost!

wobraz

Zbožopřeća

Žohnowane hody!

Adwentna zabawa

Hody w Błudnikecach

wobraz

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

Nowa rada wuzwolena

wobraz

Serbska wikipedija

Skok na hłownu stronu

wobraz

Wědomostna konferenca

Wěnowana Ludvíkej Kubje

wobraz

Zakład stworjeny

Hornjoserbski online-leksikon

wobraz

„Strelitzia reginae“ - Afriska kwětka ze serbskim mjenim

Nic pcołki, ale ptaški ju wopłoźiju

wobraz

„Strelitzia reginae“ - afriska kwětka ze serbskim mjenom

Nic pčołki, ale ptački ju wopłodźuja

wobraz

Šwicarski šuler piše wo Serbach

Slědźenja podpěrać!

wobraz

Stejišćo prezidija Domowiny

Mjezsobne (nje)dorozumjenje

wobraz

Regensburgska narěč Benedikta XVI.

Wěra, rozum a uniwersita

wobraz

Stejišćo k někotrym wozjewjenjam

Rozrisanje, kotrež najšěrša zjawnosć njese

wobraz

Poradźena akcija młodostnych

Zwjazanosć z šulu Ćišinskeho

Kubłanski wopyt

Frizojo w Serbach

wobraz

Mysle wo spožčenju narodneho myta

Berlin-Wedding a Łužica

wobraz

Kónc za čěske mustwo

Škoda! Po předkole domoj ...

wobraz

Diskusija wo hudźbnym namrěwstwje

Nalěćo – přispomnjenja k cyłkownemu wudaću

wobraz

Głowna zgromaźina studentskego towaristwa w Lipsku

Sorabija hyšći (pi)jo

wobraz

Tež na Ukrainje spominali

90. narodniny Jurja Brězana

wobraz

Zajimawa konferenca

Serbska rěč w hospodarstwje

wobraz

Móje mysli

Ně, mój luby

wobraz

Z poradnika fachowego poraźowarja

Do błota padnjona pedagogika

wobraz

Naprašowanje zakónčene

Wjele wupjelnjenych formularow

wobraz

Srjódki z narodninskeho swjedźenja

Tysac lět Hodźij

wobraz

Mailka z Minnesoty/USA

"Silbermond" – tři rjadownje fanow

wobraz

K přihotam swjedźenskeho zarjadowanja

Na česć Ćišinskeho

wobraz

Naprašnik online

Serbja w syći

wobraz

Serbska prawopisna korektura

Ł abo W?

wobraz

Štó žada změnu towaršnika za SLA a LND?

Fakty dyrbja fakty wostać

wobraz

Warnoćicy dobry přikład za Łužicu

Měšćanska knihownja tež serbsce w syći

wobraz

Slepo a wokolinu wotbagrować?

Štóž mjelči, woteda swoje prawo druhim

wobraz

Něšto k zabawje

Lič a widźiš!

wobraz

Serbska kniha w ukrainskim přełožku

Mjaw! – Mikoš mytowany

wobraz

Zhorjelc njewuzwoleny

Kulturna stolica druhdźe

wobraz

BBB – Basnik Beno Budar online

Słónčne wokomiki w syći

wobraz

Rozmyslowanje

Čujemy so jako mucha?

wobraz

Institut za sorabistiku so předstaja

Z nowym šatom do syće

wobraz

Cuze město dožiwić

Shutka – město Romow

wobraz

Wjele wotewrjenych prašenjow

Park swětoweje etiki w Budyšinje?

wobraz

Nowa mp-trójka

Šulske radijo

wobraz

W Pólskej reaguja

Za šulu Ćišinskeho

wobraz

Čitanski wječork w młodźinskim klubje

Žiwe teksty Jurja Brězana

wobraz

Spisowaćel na prawdu Božu wotešoł

† Jurij Brězan njeboh

wobraz

Podpisarjow škitać

Zjawny list offline

wobraz

K nastawkej „Demontažu njedowolić“ w SN srjedu 1.měrca 2006

Wunošk snadny, škoda wulka!

wobraz

Śěžkosći z dorostom

Bubak slědny raz šarił?

wobraz

Lěto kubłanja

Tež studenća su pódla

wobraz

Wotrowscy młodostni po puću

Camper, camper, camp

wobraz

Klaus a Köhler pokazałoj:

Dwurěčnosć je wažne kubło

wobraz

prěnje lěto syćoweho magacina

Jedne lěto runjewonline.info

wobraz

We Wotrowje swjećili

Ruski wječor

wobraz

Bój wo dwurěčne tafle w Korutanskej

Přichod w přichodźe

wobraz

Informěruju wukniki wó Serbach

Serbski projekt na TU w Kamjenicy

wobraz

Póstniski program zahorił

… zaklate fufcich!

wobraz

Pśeźěłane internetowe boki

Smogorjow: Serbska rěc jo žywa!

wobraz

Brošura serbskim staršim

Předskok dwurěčnych

wobraz

Zajimcy pytani

Štó chce dudy hrać?

wobraz

Pytaja swobodneho redaktora

Poskitk MDR

wobraz

Hač do 26. februara 2006: Njewšědna wustajeńca w Choćebuzu

Sfalšowani přibohojo Słowjanow

wobraz

Dalši serbski medij w syći

Rozhlad online

wobraz

Bilanca prědnego lěta

10.000 runjewonline

wobraz

Redakcija přeje wšitkim čitarjam

Žohnowane lěto 2006!

wobraz

Eksklusiwny přednošk dr. Jurja Brankačka

Rěč a mozy ćěšenka

wobraz

Přednošk w Serbskim instituće

Wušmórnjena serbskosć

wobraz

Runjewonline.info pśedstajony

Nowy casopis w Nowem Casniku

wobraz

Najwjetši leksikon swěta nětko tež serbsce

Serbska Wikipedija

wobraz

Pśechwatanje pśi wótgłosowanju młoźinskego magacina Bubak

Kak buźoš Dolnoserb lěta?

wobraz

Na 131. hornjoserbskej schadźowance

Šeršenje so rojili

wobraz

Najsławniši Serb wuzwoleny

Poezija a proza cyle prědku

Serbšćina na Uniwersiće Komenskeho w Bratisławje

Nowy ticket: „Čakaj & wuč!“

wobraz

Što wone je a zamóže?

Kubłanje k hódnotam

Knižka w přełožku wušła

Mikoš mjawči ukrainsce

wobraz

Pjaty lětnik nachwilnje móžny

„Haj“ za Radwor!

wobraz

Wobdźělnicy foruma na dnju zachowanja serbskeje šulskeje syće:

Serbam awtonomne šulstwo w statnej zamołwitosći

Referat předsydy Domowiny wo šulstwje

Čas je zrały za nowe puće

Informacija Domowiny na 4. dnju zachowanja šulskeje syće

Staw skóržby staršich přećiwo zawrjenju SSŠ "Jurij Chěžka" Chrósćicy

Młodźinska přiłoha Serbskich Nowin

Dyrbja młodostni prosyć?

Šansa za kulturne herbstwo: kultura wjesela

Zwoprawdźić čłowjesku žadosć za ekstasu

wobraz

Galisku wjesku horjedać nichtó nochce

Łakoma je žiwa!

wobraz

Mysle k nastawkej dr. Měrćina Wałdy

Problem sebjezrozumjenja – nowy strach nacionalizma?

Najjužniši dźěl historiskeje Łužicy

Překwapjenka při droze

wobraz

Wo zaměrje runjewonline-diskusijow

Kóždy njech swoju stawiznu powěda

wobraz

Přełožkaj dźěćaceje literatury do ukrainšćiny

Myška w ukrainskich mróčelach

wobraz

Swoje ludarske wašnje dokumentowali

Parole – a potom?

wobraz

Zajimawa serbska słuchohra [mp3-download]

Hłuboke dohlady

wobraz

Serbja jako kulturna komunikaciska zhromadnosć

Wuměna mjez podswětami

wobraz

Dopis k Haslowskej diskusiji

Wulki zajim za rozestajenje z identitu

Naš aprylski žort: Serbska synchronizacija swětoweho formata

Psycho-thriller „Družka“ („La Demoiselle D´Honneur“)

wobraz

Statistika prěnjeho měsaca

Wjace hač 1600 RUNJEWONLINE-hosći

wobraz

Zeńdźenje młodźinskich klubow a PAWKa w Chrósćicach

Pytaja za zhromadnej nitku

12. hłowna zhromadźizna Domowiny

Wόlbne wuslědki

wobraz

Serbske słowo posoł serbskeho ducha

„Lubuješ mje“ abo „Liebst du mich nur“?

wobraz

Serbske samozarjadnistwo

Wjac prašenjow hač wotmołwow

wobraz

Nowe časy w Casniku

Připis z Europy

wobraz

Poradźene Póstnicy přez cyłe lěto zwjazuja

Sorabija – haleluja!

wobraz

Nižozemčanka spřistupnja nimale zabyty rukopis

Hanzo Nepila abo Zatajena (nje)prawda

wobraz

wućišćeć | pósłać

Beno Bělk, Radwor – 13.06.2005

Po puću w Sewjernej Koreji

W kraju łžow a sebjewobšudźenja

Dwaj měsacaj mamoj hižo za sobu, moja žona a ja: Po Balkanje, wot Istanbula po wšěch něhdyšich sowjetskich republikach Srjedźneje Azije, potom prěki po Chinje hač do Pekinga. Nětko njech ma naju ŠKODA FABIA tróšku wotpočinka. Wulećimoj sej na tydźeń do Sewjerneje Koreje. Přewjele Serbow drje tu hišće było njeje. Na poslednim wulkim mjezynarodnym podawku, kotryž je kraj dožiwił, poby tu tež njeboh serbski žurnalist Beno Rječka. To bě 1989 na swětowym festiwalu młodźiny. Tehdy dźěše so krajej hišće poměrnje derje. Ale dźensa?

Sewjerna Koreja je dźensa posledni wěrny socialistiski kraj na swěće. Ale Sewjerna Koreja je dźensa tež jedyn z najchudšich krajow swěta. Wot jeje 23 milionow wobydlerjow trada znajmjeńša połojca hłód! Na lětanišću zeznajemoj zamołwiteho direktora WELTHUNGERHILFE. Wón praji: „Staramy so wo 6,4 milionow ludźi. Hdyž bychmy přestali w Sewjernej Koreji skutkować, bychu mnozy z nich zemrěli.“

Dožiwimoj Sewjernu Koreju jako njesměrnje izolowany kraj: Žadyn cuzy nima a njesmě so tu swobodnje hibać. Smój tydźeń w kraju, a mamoj třoch (!) přewodnikow-wobkedźbowarjow. 24 hodźin wob dźeń. Kóždu kročel činja woni sobu, samo w hotelu. A z njeho won přez puć? „Ně, to njeje móžno!“ – „Čehodla nic?“ – „To naši dźěłaćerjo a ratarjo nochcedźa!“ Jědźemy po kraju. Wokna małeho busa wostanu začinjene. Na polach tysacy ludźi, kotřiž rajs sadźeja. Wospjet naležnje prosymy, stejo wostać. „Ně. To naši socialistiscy dźěławi nochcedźa!“

Njejsmoj Sewjernu Koreju dožiwiłoj. Smój nimo njeje jěłoj. Smój widźałoj ludźi z ruku awtodrohu porjedźeć, bjez łopaće, bjez kóždeho grata. Widźałoj smój tež burow z wołom a kary cyle z drjewa. Tajke znajach dotal jenož z filmow ze stareho Roma. Ale štó budźe namaj to doma wěrić?

W jednym tydźenju w kraju njemějachmoj ani jeničku bjesadu z domoródnymi. A hdyž, běchu stajnje třo pódla … A jich přełožk bě połny ideologiskich sadow, kajkež wuknjechmy je do ’89 w staćanowědźe.

Scyła: Kak socialistiska je Sewjerna Koreja woprawdźe? Naši třo wobkedźbowarjo měnjachu: „Marxizm-Leninizm je njedozrawjena wědomosć. Wona njewobkedźbuje rolu wědomeho čłowjeka.“ Chcu sej to rady rozkłasć dać. Město toho namjet, zo bych sej kupił knihi towarša Kim Il Sunga. W nich namakamy wšě wěrnosće žiwjenja … Mam studować Juche-ideologiju …

Jónu wječor w hotelu w Keasong: Por blid dale sedźi skupinka ludźi a mjelčo mjezsobu šepta. Čěsce? Haj! Je to delegacija Komuniskeje strony Čěskeje a Morawy (KSČM). Mjez nimi předsyda Miroslav Grebeníček a městopředsyda Václav Exner. Rěčimoj wo našich dožiwjenjach w kraju. Stajnje zaso so woni wobročeja, hač snano něchto njepřiposłucha. A hlej, woni maja samsny zaćišć wo kraju kaž mój. Tež woni njesmědźachu žanu kročel bjez dohlada sčinić, žane fota, ničo! Komunisća jako jeći w pječa komunistiskim kraju? Hač su so woni ze sympatijemi za tute wašnje žiwjenja do Prahi nawróćili? Njejsmoj so to tak direktnje prašałoj. Ale mi so zda, zo njebě to scyła trjeba … Při rozžohnowanju dadźa nam woni sobu na puć: „Strowće Łužicu a wosebje Hajka Kozela. Znajemy jeho jara derje. A wojujće dale wo swoje serbske sule!“

Hdyž bě runje rěč wo hotelach: W kóždym měsće tajke maš. Hoberske, často 400 stwow abo wjace. Ale su prózdne a bjez miliny. Běchmoj nimale wšudźe jenož 5 abo 10 hosći! Wotmołwa našich přewodnikow wosom dnjow dołho: „Naše hotely su stajnje kopate połne, runje dźensa …“ Po informacijach mjezynarodnych turistikarjow wopyta kraj kóžde lěto jenož něšto stow wukrajnikow.

Jědźemoj zaso wróćo do stolicy. Po awtodroze z 12 (!) čarami. Tajke něšto ani w USA hišće widźał njejsym. Ale hdźe su awta? Na 200 kilometrach mjez stolicu Pyong Yang a Keasong zetkamoj 16 wosobowych a nakładnych awtow … Ale tysacy wojakow, kotřiž z mašinowej třělbu na chribjeće po polach chodźa. Wotmołwa přewodnikow: „Woni pomhaja našim socialistiskim ratarjam při zwosadźenju rajsa. A wosobowe awta njejsu w kraju trěbne, mamy dźě najlěpšu busowu syć swěta.“ Ale čehodla potom žane busy njewuhladamy?

Smój wjesołaj, jako tutón kraj łžow a sebjewobšudźenja wopušćimoj. Hišće ženje njemějachmoj tajke začuće swobody kaž tón raz, jako w Pekingu zaso přizemimoj. A nětko wjeselimoj so na ruske dyrdomdeje.

Chceće swoje měnjenje k tutemu přinoškej wozjewić?
Wobdźělće so na našej diskusiji!