k startowej stronje | archiw | impresum | kontakt

wutora, 23.10.2018 | k dolnoserbskej wersiji

K pokazanemu přinoškej

Dalše přinoški

Diskusijne přinoški wo šulskej awtonomiji

Do serbskich rukow!

wobraz

Wědomostna konferenca w Smochćicach

Wjetšiny a mjeńšiny

wobraz

Słuchanska CD wušła

Slepjanski dialekt sej naposkać

Serbja a lěto 1989

Nalěćo w nazymje

Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje

Narodne hesła a čas bjez maćernorěčnych

wobraz

Nowe boki Serbskego instituta

Skóńcnje online

wobraz

Hłowna zhromadźizna Domowiny

Nuk dale předsyda

wobraz

Slědźi na zapadočěskej uniwersiće w Plzni

Wo migraciji Serbow

Informaciske tofle wó Serbach

Pólsko - serbske kontakty

wobraz

Wólbernosće na dnju rěčow

Serbšćina – spěwana europska rěč

wobraz

Serbskorěčne kubłanje w pěstowarnjach

Fachowa konferenca

wobraz

Demonstracija 29. 5. 2008

Do Berlina!

wobraz

Milbradt wotstupi

Serb ministerski prezident?

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

Jasne žadanje

wobraz

Něšto so hiba

Čińće sobu!

wobraz

Wubědźowanje za dźěći a młodźinu

Najrjeńše jejko

wobraz

Studentski chór spěwa

Pasion po swj. Janu

wobraz

Kniha wo serbskim interneće

Web w změnje

wobraz

Tež lětsa zaso

Jutrowne wiki

wobraz

W arabskich nowinach

Ptači kwas w Beiruće

wobraz

Dolnoserbska wikipedija

Skóńcnje ju mamy!

wobraz

Wotmoła na wumjetowanja

Zjawny list

wobraz

Studentski chór a Meja

Hodowny koncert w Radworju

wobraz

Festiwal "Łužica 2007" zakónčeny

Dźak pomocnikam

wobraz

Z folklorneho festiwala

Zhromadnosć kulturow

wobraz

Překwapjenka na festiwalu

Mějće sćerpnosć ...

wobraz

Rozprawy w pólskich medijach

Wo zawrjenju běrowa

Po dwěmaj lětomaj

Běrow zapósłanca so začini

Hornjoserbska wikipedija

Wjace hač tysac nastawkow

wobraz

Přinošk na hłownej zhromadźiznje

Znjesće so!

wobraz

Wubědźowanje wo najrjeńše jutrowne jejko

Sobučinić!

Přeprošenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

Zjawne posedźenje w Zabrodźe

wobraz

wo dalšej diskusiji runjewonline.info

Štó je poprawom stigmatizowana?

wobraz

Před 13. hłownej zhromadźiznu Domowinu

Namołwa do diskusije dźěłowych směrnicow

wobraz

Sorabija swjećiła

Prima póstnička

wobraz

Wunošne mysle wo temje

Dźěło z młodźinu

wobraz

Rěč wo rěči - recensija

"Pućnik" pod lupu

wobraz

K pśestajenjeju Swětego pisma

Bóže słowo w górnoserbšćinje

wobraz

Nawodźa serbskich institucijow wuradźowali

Bórze 2. wiki za dorost!

wobraz

Zbožopřeća

Žohnowane hody!

Adwentna zabawa

Hody w Błudnikecach

wobraz

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

Nowa rada wuzwolena

wobraz

Serbska wikipedija

Skok na hłownu stronu

wobraz

Wědomostna konferenca

Wěnowana Ludvíkej Kubje

wobraz

Zakład stworjeny

Hornjoserbski online-leksikon

wobraz

„Strelitzia reginae“ - Afriska kwětka ze serbskim mjenim

Nic pcołki, ale ptaški ju wopłoźiju

wobraz

„Strelitzia reginae“ - afriska kwětka ze serbskim mjenom

Nic pčołki, ale ptački ju wopłodźuja

wobraz

Šwicarski šuler piše wo Serbach

Slědźenja podpěrać!

wobraz

Stejišćo prezidija Domowiny

Mjezsobne (nje)dorozumjenje

wobraz

Regensburgska narěč Benedikta XVI.

Wěra, rozum a uniwersita

wobraz

Stejišćo k někotrym wozjewjenjam

Rozrisanje, kotrež najšěrša zjawnosć njese

wobraz

Poradźena akcija młodostnych

Zwjazanosć z šulu Ćišinskeho

Kubłanski wopyt

Frizojo w Serbach

wobraz

Mysle wo spožčenju narodneho myta

Berlin-Wedding a Łužica

wobraz

Kónc za čěske mustwo

Škoda! Po předkole domoj ...

wobraz

Diskusija wo hudźbnym namrěwstwje

Nalěćo – přispomnjenja k cyłkownemu wudaću

wobraz

Głowna zgromaźina studentskego towaristwa w Lipsku

Sorabija hyšći (pi)jo

wobraz

Tež na Ukrainje spominali

90. narodniny Jurja Brězana

wobraz

Zajimawa konferenca

Serbska rěč w hospodarstwje

wobraz

Móje mysli

Ně, mój luby

wobraz

Z poradnika fachowego poraźowarja

Do błota padnjona pedagogika

wobraz

Naprašowanje zakónčene

Wjele wupjelnjenych formularow

wobraz

Srjódki z narodninskeho swjedźenja

Tysac lět Hodźij

wobraz

Mailka z Minnesoty/USA

"Silbermond" – tři rjadownje fanow

wobraz

K přihotam swjedźenskeho zarjadowanja

Na česć Ćišinskeho

wobraz

Naprašnik online

Serbja w syći

wobraz

Serbska prawopisna korektura

Ł abo W?

wobraz

Štó žada změnu towaršnika za SLA a LND?

Fakty dyrbja fakty wostać

wobraz

Warnoćicy dobry přikład za Łužicu

Měšćanska knihownja tež serbsce w syći

wobraz

Slepo a wokolinu wotbagrować?

Štóž mjelči, woteda swoje prawo druhim

wobraz

Něšto k zabawje

Lič a widźiš!

wobraz

Serbska kniha w ukrainskim přełožku

Mjaw! – Mikoš mytowany

wobraz

Zhorjelc njewuzwoleny

Kulturna stolica druhdźe

wobraz

BBB – Basnik Beno Budar online

Słónčne wokomiki w syći

wobraz

Rozmyslowanje

Čujemy so jako mucha?

wobraz

Institut za sorabistiku so předstaja

Z nowym šatom do syće

wobraz

Cuze město dožiwić

Shutka – město Romow

wobraz

Wjele wotewrjenych prašenjow

Park swětoweje etiki w Budyšinje?

wobraz

Nowa mp-trójka

Šulske radijo

wobraz

W Pólskej reaguja

Za šulu Ćišinskeho

wobraz

Čitanski wječork w młodźinskim klubje

Žiwe teksty Jurja Brězana

wobraz

Spisowaćel na prawdu Božu wotešoł

† Jurij Brězan njeboh

wobraz

Podpisarjow škitać

Zjawny list offline

wobraz

K nastawkej „Demontažu njedowolić“ w SN srjedu 1.měrca 2006

Wunošk snadny, škoda wulka!

wobraz

Śěžkosći z dorostom

Bubak slědny raz šarił?

wobraz

Lěto kubłanja

Tež studenća su pódla

wobraz

Wotrowscy młodostni po puću

Camper, camper, camp

wobraz

Klaus a Köhler pokazałoj:

Dwurěčnosć je wažne kubło

wobraz

prěnje lěto syćoweho magacina

Jedne lěto runjewonline.info

wobraz

We Wotrowje swjećili

Ruski wječor

wobraz

Bój wo dwurěčne tafle w Korutanskej

Přichod w přichodźe

wobraz

Informěruju wukniki wó Serbach

Serbski projekt na TU w Kamjenicy

wobraz

Póstniski program zahorił

… zaklate fufcich!

wobraz

Pśeźěłane internetowe boki

Smogorjow: Serbska rěc jo žywa!

wobraz

Brošura serbskim staršim

Předskok dwurěčnych

wobraz

Zajimcy pytani

Štó chce dudy hrać?

wobraz

Pytaja swobodneho redaktora

Poskitk MDR

wobraz

Hač do 26. februara 2006: Njewšědna wustajeńca w Choćebuzu

Sfalšowani přibohojo Słowjanow

wobraz

Dalši serbski medij w syći

Rozhlad online

wobraz

Bilanca prědnego lěta

10.000 runjewonline

wobraz

Redakcija přeje wšitkim čitarjam

Žohnowane lěto 2006!

wobraz

Eksklusiwny přednošk dr. Jurja Brankačka

Rěč a mozy ćěšenka

wobraz

Přednošk w Serbskim instituće

Wušmórnjena serbskosć

wobraz

Runjewonline.info pśedstajony

Nowy casopis w Nowem Casniku

wobraz

Najwjetši leksikon swěta nětko tež serbsce

Serbska Wikipedija

wobraz

Pśechwatanje pśi wótgłosowanju młoźinskego magacina Bubak

Kak buźoš Dolnoserb lěta?

wobraz

Na 131. hornjoserbskej schadźowance

Šeršenje so rojili

wobraz

Najsławniši Serb wuzwoleny

Poezija a proza cyle prědku

Serbšćina na Uniwersiće Komenskeho w Bratisławje

Nowy ticket: „Čakaj & wuč!“

wobraz

Što wone je a zamóže?

Kubłanje k hódnotam

Knižka w přełožku wušła

Mikoš mjawči ukrainsce

wobraz

Pjaty lětnik nachwilnje móžny

„Haj“ za Radwor!

wobraz

Wobdźělnicy foruma na dnju zachowanja serbskeje šulskeje syće:

Serbam awtonomne šulstwo w statnej zamołwitosći

Referat předsydy Domowiny wo šulstwje

Čas je zrały za nowe puće

Informacija Domowiny na 4. dnju zachowanja šulskeje syće

Staw skóržby staršich přećiwo zawrjenju SSŠ "Jurij Chěžka" Chrósćicy

Młodźinska přiłoha Serbskich Nowin

Dyrbja młodostni prosyć?

Šansa za kulturne herbstwo: kultura wjesela

Zwoprawdźić čłowjesku žadosć za ekstasu

wobraz

Galisku wjesku horjedać nichtó nochce

Łakoma je žiwa!

wobraz

Mysle k nastawkej dr. Měrćina Wałdy

Problem sebjezrozumjenja – nowy strach nacionalizma?

Po puću w Sewjernej Koreji

W kraju łžow a sebjewobšudźenja

wobraz

Najjužniši dźěl historiskeje Łužicy

Překwapjenka při droze

wobraz

Wo zaměrje runjewonline-diskusijow

Kóždy njech swoju stawiznu powěda

wobraz

Přełožkaj dźěćaceje literatury do ukrainšćiny

Myška w ukrainskich mróčelach

wobraz

Swoje ludarske wašnje dokumentowali

Parole – a potom?

wobraz

Zajimawa serbska słuchohra [mp3-download]

Hłuboke dohlady

wobraz

Serbja jako kulturna komunikaciska zhromadnosć

Wuměna mjez podswětami

wobraz

Dopis k Haslowskej diskusiji

Wulki zajim za rozestajenje z identitu

Naš aprylski žort: Serbska synchronizacija swětoweho formata

Psycho-thriller „Družka“ („La Demoiselle D´Honneur“)

wobraz

Statistika prěnjeho měsaca

Wjace hač 1600 RUNJEWONLINE-hosći

wobraz

Zeńdźenje młodźinskich klubow a PAWKa w Chrósćicach

Pytaja za zhromadnej nitku

12. hłowna zhromadźizna Domowiny

Wόlbne wuslědki

wobraz

Serbske słowo posoł serbskeho ducha

„Lubuješ mje“ abo „Liebst du mich nur“?

wobraz

Serbske samozarjadnistwo

Wjac prašenjow hač wotmołwow

wobraz

Nowe časy w Casniku

Připis z Europy

wobraz

Poradźene Póstnicy přez cyłe lěto zwjazuja

Sorabija – haleluja!

wobraz

Nižozemčanka spřistupnja nimale zabyty rukopis

Hanzo Nepila abo Zatajena (nje)prawda

wobraz

wućišćeć | pósłać

Marcel Braumann, Łuh – 14.10.2005

K wotnamakanjam w SLA

Naduty skandal wotwjedźe wot jadra problemow

Zjawna diskusija wo wotnamakanjach w Serbskim ludowym ansamblu, zahajena hižo před měsacami wot Serbskich Nowin a mjeztym wospjet pokročowana wosebje pod hesłom „wadźeńca w Serbach“ na stronach Sakskich nowin je znowa Załožbu za serbski lud scomter jeje direktorom Markom Suchim do srjedźišća kritiki stajiła. Kaž hižo w zańdźenosći dźe přeco zaso wo pozdatne brojenje dawkowych srědkow. Při tym so kritikarjo rady poćahuja na (njezjawne) posedźenje etatowo-financneho wuběrka Sakskeho krajneho sejma.

Štóž so w sakskim parlamenće pola fachowych politikarjow wobhoni, móže zhonić, zo je na wonym zeńdźenju dnja 8. smažnika 2005 statny sekretar w ministerstwje za wědomosć a wuměstwo dr. Frank Schmidt jasnje wobkrućił, zo definitiwnje njeńdźe wo brojenje srědkow w Serbach, ale wo zarjadniske njedostatki. Wyše toho njeběchu so zapósłancy tehdy hišće z prašenjom wotnamakanjow pola SLA zaběrać móhli, wšako je to hakle w nětko předležanym aktualnym rozprawnistwje zličbowanskeho zarjada tema. Na dnjowym porjedźe financneho wuběrka parlamenta w Drježdźanach stejachu konkluzije z poslednjeho rozprawnistwa njewotwisnych pruwowarjow, ke kotremuž słuša tema „Přiražki Domowinje – Zwjazkej Łužiskich Serbow“.

Wěcowne rozestajenja mjez zličbowanskim zarjadom a zjawnymi institucijemi, hač z ministerstwami, podrjadowanymi zarjadami abo frakcijemi krajneho sejma su něšto cyle normalne. Hustodosć pruwowarjo znapřećiwjenja na kritiku wobkedźbuja. Druhdy wostawa pruwowanska instanca stoprocentnje při swojim stejišću, druhdy nic. Druhdy sćěhuje politika daloko sahace doporučenja zastojnikow zličbowanskeho zarjada, druhdy wostanje tež politika při swojej poziciji. Druhdy su načate problemy mjeztym wotbyte, druhdy maja samo sudnistwa rozsudźić.

Nimo toho je přeco derje, hdyž čłowjek relacije wobkedźbuje. W swojim aktualnym rozprawnistwje wumjetuje zličbowanski zarjad na přikład mjez druhim statnemu ministerstwu za wobswět a ratarstwo 89 njetrjebawšich dźěłowych městnow. To woznamjenja brojenje dawkowych srědkow we wysokosći 772.000 eurow kóžde lěto. Nutřkowne ministerstwo ma po měnjenju pruwowarjow zdźěla njerentabelne awtodźěłarnje, wozy policije njejsu wućežene dosć, sta awtow bychu so bjez narunanja wotstronić móhli. Kultusowe ministerstwo spěchuje kóžde lěto Krajny sportowy zwjazk z.t. za sport we wólnym času z 13 milionami eurow, bjez toho, zo eksistuje koncept, ani so njekontroluje wuspěch naprawow. Po słowje rěka w aktualnym rozprawnistwje pruwowarjow, kapitl 14, dypk 2.12., zo njewotpowěduje hospodarskemu a zlutniwemu wobchadej ze zjawnymi srědkami, jeli dóstanje kóžde towarstwo, kiž je spěchowanje šěrokeho a wólnočasneho sporta w swojich wustawkach zakótwiło, bjez dalšeho pruwowanja přiražki z projekta „Verbandsentwicklung“. Sakska stolica Drježdźany njeje z pomocnymi srědkami za wotstronjenje škodow po wulkej wodźe přeco porjadnje wobchadźała; je sej za jedyn móst dźesać milionow eurow přewjele žadała – tomu bu hakle na iniciatiwu zličbowanskeho zarjada zadźěwane. Z prawom su medije w Sakskej tutym temam wosebitu kedźbnosć wěnowali – wjele wjetšu, hač wotnamakanjam w SLA.

Wězo słuša k powšitkownym prawidłam politiskeje taktiki, zo spytaš nastork k rozrisanju zakładnych strukturelnych konfliktow z instrumentarijom punktualneho skandalizowanja wubudźić. Tohodla njeje dźiwa, zo tež w aktualnej nutřkoserbskej zwadźe w prěnim rjedźe njeńdźe wo konkretne prašenje, hač běchu před něšto lětami płaćene wotnamaknaja zdźěla přewysoke a štó ma kelko wróćo płaćić. Za to njetrjebaš dočasa rezultaty přepruwowanja w nowinach wozjewić, kotrež pruwowanski hamt pozdźišo tak a tak sam w oficialnym rozprawnistwje krajnej nowinskej konferency a zjawnosći spřistupni. Ně, poprawna tema je wočiwidnje konstrukcija załožby, kotrejež zaprajenje so po měnjenju kritikarjow w tym padźe jónu zaso markantnje pokazuje. Załožba so stawa z hrěšnym boranom za tezu, zo so w Serbach pozdatnje dawkowe srědki bjez zmysła přetrjebaja.

So wě, zo njesměš bagatelizować, hdyž institucija, kotraž dóstawa lětnje wot serbskeje załožby a kulturneho ruma Hornja Łužica - Delnja Šleska něhdźe pjeć milionow eurow, škodu we wysokosći sto tysac eurow zawinuje přez někotre wotnamakanja, kiž su po měritkach tarifa přewysoke. Zdobom spóznaješ w rozprawnistwje zličbowanskeho zarjada, zo su so zmylki pod ćežkimi wuměnjenjemi přikazaneho krótkodobneho wottwara personala zworali. Sprawdu prajene je cyle grotestne, zo so dźensa wosebje w serbskej zjawnosći mjenje skandalizuja wot „horjeka“ nanuzowane wupowědźenja hač – zdźěla njeporadźene – pospyty, socialne sćěhi wupowědźenjow zmjechčić.

To najwažniše pak je, zo nima tón stary problem ničo z rozrisanjom bytostneje dilemy ansambla činić, kotruž zličbowanski zarjad tak wopisuje: Problem, swójski nadawk spjelnić, mjenujcy prawidłownje w dwurěčnych kónčinach wustupić, a zdobom tak hospodarsce kaž móžno dźěłać, „njemóže so wot njeho samoho rozrisać“. Tohodla maja so płaćerjo přiražkow, to rěka tež Załožba, wo podpěrowanje ansambla prócować. Potajkim, zo móže wón předewšěm w němsko-serbskej Łužicy wustupić, kaž sej to žada towaršnostny zaměr za SLA. Chiba ma so zaměr změnić, štož rěka faktisce, so rozžohnować z dźěławosću ansamblowcow w dwurěčnej Łužicy.

Z tym smy při zamołwitosći załožby, kotruž kritikarjo zaso namołwjeja, so wo porjad starać. Na polu załožby serbskeho ludu skutkuje załožbowa rada, ale jenož mjeńšina jeje čłonow je wot Serbow demokratisce wuzwolena. Financy załožby a z tym tež wobłukowe wuměnjenja za SLA postajeja zdźěla swojowólne rozsudy krajneje a zwjazkoweje – němskeje – politiki. W zjawnej diskusiji wumjetuja załožbje na jednym boku centralizowanje a přemało sensiblnosće za bazowe iniciatiwy. Na druhim boku wot njeje wočakuja, zo ze zarjadniskotechnisce a juristisce perfektnje skutkowacym aparatom wšitkim paragrafam němskeje běrokratije wotpowěduje. To drje bjez přiběraceho aparata njepóńdźe.

Wodajće, ale tež w Serbach mamy so rozsudźić: Chcemy wustupować jako podlěšena ruka zwjazkoweho zarjadniskeho zarjada, krajneho zličbowanskeho zarjada a někotrych zapósłancow na zwjazkowej a krajnej runinje abo jako lobby „kreatiwnych potencialow“ w Serbach? Tuchwilna šmjatańca wokoło załožby je poprawom w prěnim rjedźe wuraz slědow falowaceje awtonomije serbskeho ludu w kulturnych a kubłanskich naležnosćach. Město diskusijow wo strukturach, kotrež bychu serbskosći bóle tyli hač nětčiša syć putacych wukazow a měritkow, haji so bohužel zdźěla tež ze serbskeje strony zawistne wotličenje, hač je jónu něchtó, kiž je dobrowólnje swojemu wupowědźenju přizwolił, přewulke pjenježne narunanje dóstał. Na kóncu so wadźimy měsacy dołho wo jónkrótnu sumu, kiž wotpowěduje – jedyn raz! – dwěmaj euromaj na Serba.

Kaž prajene, kritika je w jednotliwych padach woprawnjena. Ale njechamy na to zabyć, zo płaća Serbja wjace dawkow hač na lěto wot stata jako spěchowanje małeho ludu, kotryž ma prawo na dalše traće, dóstawaja. Njeńdźe wo wužiwanje někajkeje dobroty, ale wo trěbne a legitimne zakładne kulturne zastaranje. Hdyž da sej na přikład „Florida Rolf“ (prjedy wulka tema w „Bild“) socialnu pomoc do USA přepokazać, je to zdobom argument přećiwo statnej podpěrje bjezdźěłnym? Chcemy woprawdźe dale na tutym „Bild“-niwowje diskutować, štó je jónu wotnamakanje dóstał, swojej žonje honorar sposrědkował, nadawk kwalifikowanemu čłowjekej dał, kiž je z nim připadnje přiwuzny, a tak dale? To by snano, što ja wěm, tež magacinej runjewonline wjele maćizny za wotkryće zmóžniło. Ale komu to pomha?

Nawjazujo na diskuju wo kubłanskej awtonomiji je najwjetši čas, tohorunja kulturnej awtonomiji Serbow puć rubać. W tym zwisku da so snano tež strategiska róla załožby znowa definować. Ale štóž z nadutymi pseudo-skandalemi załožbu zjawnje demontuje, nikomu njepomha - chiba jednotliwym politikarjam přidźěła, kotřiž bychu rady na „serbskim budgeće“ lutowali. Ja sym wulki přiwisnik transparency a wotewrjeneho zjawneho diskursa. Tola zawjedźenje zwjeršneho skandalizowanja w Serbach, kotrež jenož wotwjedźe wot jadra bytostnych prašenjow za kreatiwnym tworjenjom přichoda serbskosće, nimam zańć.

Kónčnje přispomnjenje: Hdyž sym so kolegi w sejmje, kiž je čłon financneho wuběrka, za wotrězkom wo wotnamakanjach w ansamblu w rozprawnistwje zličbowanskeho zarjada prašał, je wón jenož wotkiwnył: Ach dźi mi z tym! To tola jowle njeje wulka tema, wo tajke maličkosće so njestaramy.

Chceće swoje měnjenje k tutemu přinoškej wozjewić?
Wobdźělće so na našej diskusiji!