25.01.2006

Fabian Kaulfürst, Budyšin

Pśeźěłane internetowe boki

Smogorjow: Serbska rěc jo žywa!

wobraz

© Siegfried Malk

Bismarkowy torm mjazy Bórkowami a Smogorjowom.

Južo žedne mjasece prezentěrujo se błośańska wjas Smogorjow w interneśe. Wót kóńca nowemberja maju boki něnto teke nowe woblico. Glědajśo pód www.schmogrow.de!

Zagronity za redakciju jo Denny Müller, kótaryž jo gromaźe z dalšnymi mogał zestajaś zajmne póskiśenje.

Ze serbskimi wócymi glědajucy se wjaseli, gaž póglědnjo do rubriki chronika. Tam ga maš móžnosć, stawizny Smogorjowa a wšakich wejsańskich nałogow teke na serbske cytaś. Tak wuzgónijoš kradučku mań informacijow wó jsy. Dolnoserbski pśełožk jo napórał Werner Měškank, kótaryž ga jo teke južo za naš magacin pisał.

Mimo togo póbituju zarědowarje internetowego boka hyšći rubrice nowosći a wobraze. Za Smogorjojskich domacnych, wósebnje ale za tych, kótarež su źěła dla daloko pšec, jo zarědowany čet (chat) pód rubriku community wjelgin dobra wěc. Tak mogu teke te, ako su wob tyźeń w cuzych stronach pśecej kontakt k domacnem źaržaś.

W rubrice towaristwa prezentěrujo se doněnta jano balokoparske mustwo SJ Smogorjow. Wěrim ale, až skóro teke dalšne zjadnośeństwa swóju źěłabnosć w seśi pśedstajaju.

W rubrice, kótaraž jo pómjenjona Extras dajo wšakorake pomocne srědki. Móžoš do kalendarja póglědnuś, se wó wjedrje informěrowaś, Smogorjow z perspektiwy ptaškow inspicěrowaś, wšake wěcy se ześěgnuś atd.

We wósebnech knigłach za woglědarjow ga móžo kuždy teke swójo měnjenje zapódaś. A žedne su to teke južo na serbske cynili!

W impresumje wuzgónijo gósć internetoweje prezentacije mě a oficialnu adresu šołty, wšakich towaristwow a teke wugótowarjow bokow.

Ga woglědajśo teke wy do Smogorjowa – nejžpjerwjej raz online, ale chto wě …