k startowej stronje | archiw | impresum | kontakt

štwórtk, 09.07.2020 | k dolnoserbskej wersiji

Impresum

RUNJEWONLINE.info – swobodny online-magacin

RUNJEWONLINE.info steji za zjawnu diskusiju bjez taktiskich rozwažowanjow. Chce spěchować swobodnu towaršnostnu wuměnu a tworjenje zjawneho měnjenja.

RUNJEWONLINE.info poskića redakciske přinoški a je zdobom podij diskusije, kotryž je žiwy ze wšelakorosće měnjenja swojich wužiwarjow – we Łužicy a zwonka njeje bydlacych, młodych a staršich, ludźi rozdźělneho swětonahlada.

RUNJEWONLINE.info je nastał na priwatnu iniciatiwu a je wotewrjeny proces, kotryž rosće z přinoškami wužiwarjow. Tuž je wužiwar zdobom tworićel, kotryž wo rozwiću RUNJEWONLINE.info sobu rozsudźa.

Atraktiwnosć RUNJEWONLINE.info pak wuchadźa tež z toho, zo móže na aktualne temy bjezposrědnje reagować, zo pak zmóžnja tež dołhodobny a njewobmjezowany diskurs.

Redakcija tuž k tomu pozbudźuje, so „pjera“ jimać a ze swojim měnjenjom tutu diskusiju wopłodźeć.

Zamołwići redaktorojo:

dr. Měrćin Wałda, Božena Pawlikec, Fabian Kaulfürst

kontakt redakcija

Grafiska a techniska realizacija:

jan budar media

kontakt webmaster

Awtorske prawa a rukowanje:

Redakcija dowola ryzy priwatne wužiwanje tu wozjewjenych přinoškow (teksty a wobrazy). K přewzaću a wužiwanju přinoškow k druhim zaměram, wosebje k wozjewjenju w druhich medijach, je dowolnosć redakcije trěbna.

Redakciji leži žurnalistiska swědomitosć na wutrobje, přiwšěm pak za prawosć wozjewjenych faktow njerukujemy. Za pokiwy a nastorki docpějeće nas tu: kontakt redakcija.